Foto av en gul borrigg i en bergtäkt på vintern.

En borrigg i Gåsgruvans kalkbrott i Persberg, strax nordost om Filipstad.

Foto: Magnus Johansson/SGU.

27 mars 2023

Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige – långsiktig samhällsplanering allt viktigare

Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.

Ballast är en huvudkomponent i asfalt och betong. Stora mängder ballast behövs till flera infrastrukturprojekt som pågår runt om i landet.

SGU har sammanställt statistik kring landets sammantagna produktion av ballast. De senaste siffrorna från 2021 visar på en rekordstor ballastproduktion, 101,4 miljoner ton, och ytterligare minskad produktion av naturgrus.

– Den aktuella statistiken bekräftar de långsiktiga trender som vi sett under de senaste åren: samhällets behov av råvaror ökar. En av bergmaterialbranschens utmaningar är, förutom pågående arbete med att minska klimatpåverkan, även långdragna tillståndsprocesser, säger Magnus Johansson, statsgeolog vid SGU.

Långsiktig samhällsplanering blir allt viktigare och i detta arbete måste användningen av naturresurser tillmätas större betydelse. För att säkerställa tillgång till material av rätt kvalitet, minska utsläpp genom korta transportvägar och möjliggöra en högre grad av återanvändning av material behöver både masshanteringsplatser och områden för täktverksamhet i högre grad pekas ut inom såväl regional som kommunal planering.

– En aktiv materialförsörjningsplanering på länsnivå som utgår från befolkningsutveckling, markanvändning, resurstillgång och efterfrågan i ett längre perspektiv kan vara en del i lösningen säger Magnus Johansson.

Några siffror från rapporten:

  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (drygt 17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton). Tillsammans stod dessa län för cirka en tredjedel av all ballastproduktion i Sverige under 2021.
  • Ballastproduktionen ökade dock mest i Örebro län, som redovisar en uppgång på 15 procent (0,4 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Gävleborgs län, en nedgång med -13 procent (-0,6 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Gotlands län (99 procent), Örebro (98 procent) och Östergötlands län (97 procent).
  • Naturgrusproduktionen är med 7,6 miljoner ton den lägsta någonsin, vilket utgör 7 procent av den totala ballastproduktionen. Det är en minskning från 2020 med 0,2 miljoner ton.
  • Det totala antalet täkter fortsätter sjunka och är nu nere på 1122 stycken. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. Naturgrustäkterna minskar med 16 till 216 täkter. Krossbergtäkterna minskar med 9 till 756 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).

Läs rapporten Grus, sand och krossberg 2021 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-27