Produktion av ballast i Löt, Åkersberga.

Produktion av ballast i Löt, Åkersberga.

Foto: Mattias Göransson, SGU

Svensk ballastproduktion

SGU sammanställer årligen statistik över mängden ballast som levererats från landets tillståndspliktiga täkter. Hur mycket ballast som behövs under ett år beror främst på byggkonjunkturen. De senaste åren levererades cirka 100 miljoner ton ballastmaterial per år från täkter.

Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Det hämtades från de stora grusåsarna, men där finns även de största grundvattentillgångarna. Idag prioriteras skydd av grundvatten framför utvinning av grus som byggnadsmaterial. En omställning till alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid.

I SGU:s statistik kan man se hur mycket ballast som har levererats varje år sedan 1984. Då var naturgrus det vanligaste materialet och utgjorde ungefär 80 procent av ballastproduktionen. Idag är förhållandet det omvända, cirka 90 procent utgörs av krossat berg. I SGU:s periodiska publikation "Grus, sand och krossberg" presenteras  årligen uppgifter om leveranser av ballast och dess användningsområden. Data har lämnats av tillståndspliktiga täkter via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Det som utmärker de trettio senaste årens utveckling är att antalet täkter har minskat. I gengäld är det färre men större täkter som producerar mer. Framför allt minskar antalet mindre naturgrustäkter och sedan något år tillbaka finns det fler tillståndsgivna bergtäkter än naturgrustäkter. En annan trend är att allt större mängder bergmaterial bryts direkt på plats i samband med att väg- och tunnelbyggen utförs.

Lägen för och typ av täkter kan ses i Kartvisaren Ballast.

Kartvisaren Ballast (nytt fönster)

Statistik över svensk bergmaterialproduktion

Omslag-GSK-2022.jpg

SGU:s publikation Grus, sand och krossberg innehåller samlad statistik över landets leveranser av naturgrus, morän och krossat bergmaterial.

Grus, sand och krossberg 2022

Grus, sand och krossberg 2021

Grus, sand och krossberg 2020

Grus, sand och krossberg 2019

Grus, sand och krossberg 2018

I SGU:s publikation Bergverksstatistik finns, förutom detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion, även statistik över produktionen av energitorv, natursten och industriella mineral.

Bergverksstatistik 2022

Entreprenadberg

Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten, byggnation av bergrum eller bergschakt. Entreprenadberg ingår inte i uppgifterna som rapporteras in till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Produktionsuppgifter om entreprenadberg efterfrågas av både kommuner, länsstyrelser och bergmaterialbranschen för att  bättre kunna bedöma behov och tillgång på ballast i en region. Mot den här bakgrunden har SGU tagit fram en rapport med fyra övergripande förslag på hur statistiken på entreprenadberg kan förbättras.

Läs mer om Entreprenadberg

Senast granskad 2023-12-22