Behovet av ballast - prognos till 2040

Ballast är en nödvändig resurs inom bygg- och anläggningsverksamhet. Det är den till storlek största geologiska resurs vi tar fram och använder i samhället. Utan tillgång på ballast kan vi inte ta fram den infrastruktur och bebyggelse vi behöver.

Diagrammet visar förbrukningen av ballast från materialtäkter 2000 till 2019. För åren 2020 till 2040 visas en prognos för förväntad framtida behov av ballast från täkter. Prognosen anges som ett intervall för behovet eftersom användningen av ballast beror på aktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen. Förbrukning och behov anges i miljoner ton (Mton). Sammanställningen och prognosen är gjord av SGU.

Det framtida behovet av ballast

För att bygga infrastruktur, byggnader och anläggningar behöver samhället tillgång på ballastmaterial. Under 2019 levererades över 100 miljoner ton ballast från täkter i Sverige. Samhällets behov av ballast styrs av aktiviteten inom bygg- och anläggningsområdet.

Det framtida behovet styrs av hur stor produktionen av infrastruktur och bebyggelse kommer vara. De senaste åren har efterfrågan av ballast varit hög. Mot bakgrund av att det planeras för fortsatta investeringar i infrastruktur och annan samhällsbyggnad gör SGU bedömningen att behovet av ballast fortsatt kommer vara stort.

Det skapas stora mängder material vid exploatering. Material som är en viktig resurs och till viss del uppfyller samhällets behov av ballast. Det gör att behovet av ballast från täkter inte ökar i samma utsträckning som det annars skulle gjort. Det finns stora regionala skillnader i dessa massors användbarhet och deras bidrag till ballastförsörjningen kommer därför variera.

Samhällsplanering och ballast

Prognosen indikerar att samhällets behov av ballast kommer var högt under de närmaste tjugo åren. Det finns därför ett behov av att samhällets planering förstår värdet av produktion av ballast i närområdet till där materialet behövs. I många regioner råder idag begränsade möjligheter till täktverksamhet på grund av motstående intressen eller att berggrundens användbarhet som ballast är begränsad.

En hållbar materialförsörjning innebär bland annat att täktverksamhet är lokaliserad till bra platser. En bra lokalisering innebär att transportavstånden är korta, att det går att producera ändamålsenliga ballastmaterial med god användbarhet för flera användningsområden samt att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt. Samhällsvinsterna med strategisk lokalisering av täkterna blir allt viktigare med tiden eftersom vi ser en utveckling där antalet materialtäkter blir färre men större.

Ballastanvändning i Sverige

I Sverige används årligen 8 – 10 ton ballast per person, där den största delen av ballasten används till väginfrastruktur. Den övervägande delen, cirka 90 procent av all ballast, produceras genom att krossa berg. Resterande delen utgörs av naturgrus och morän. En väsentlig mängd material kommer även från entreprenadberg, det vill säga biprodukter från bygg- och anläggningsverksamhet som tunnlar och vägbyggen, samt återanvända byggnadsmaterial.

Entreprenadberg är en resurs som utgör en väsentlig del av ballastanvändningen men som inte syns i statistiken. Resurseffektivt byggande där entreprenadberg tas till vara tillsammans med återvunnet material är viktigt för en hållbar materialförsörjning. Entreprenadberg och återvinning kommer däremot inte kunna fylla samhällets behov av material utan det finns även behov av att ta fram ballast från täkter.

Senast granskad 2021-05-26

Vad bygger prognosen på?

SGU:s prognos bygger på sambandet mellan aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn och den statistik över ballastleveranser som verksamhetsutövare redovisar i sin miljörapportering. Hänsyn är även tagen till förändringar i befolkningsmängd.

Prognosen utesluter inte extrema värden för ballastanvändningen som går utanför det angivna prognosintervallet. Prognosen tar inte hänsyn till entreprenadberg. Material från entreprenadberg tillkommer till de värden som redovisas i prognosen. Prognosen är från maj 2021.