Bild på granitisk gnej.

Krossad, medelkornig, ställvis bandad granitisk gnejs vid Kyllareds­motet RV40, sträckan Brämhult–Dållebo.

Foto: Mattias Göransson, SGU.

Entreprenadberg

Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten, byggnation av bergrum eller bergschakt.

Bergmaterialet används ofta som ordinär ballast för byggnation direkt på plats, till exempel som fyllnadsmaterial. I de fall entreprenadberget inte kan användas på plats fraktas det vidare till närliggande täkter, kross- och återvinningsstationer eller temporära upplagsplatser.

Till skillnad från material som levereras från tillståndspliktiga täkter, som rapporterar sina leveranser till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), saknas idag en översikt över hur mycket entreprenadberg som finns tillgängligt på marknaden. I tätortsområden och på de platser där större infrastrukturprojekt genomförs genereras ofta stora mängder entreprenadberg. I Stockholmsområdet utgör entreprenadberg uppskattningsvis hälften av den totala ballastmängden som årligen levereras.

Korrekta uppgifter om ballastkonsumtionen, där andelen konsumtion av naturgrus framgår, kan användas som miljömålsindikator för en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som syftar till att bevara naturgrusavlagringar eftersom dessa är värde­fulla för framför allt dricksvattenförsörjning och natur- och kulturmiljön.

Produktionsuppgifter om entreprenadberg efterfrågas av både kommuner, länsstyrelser och bergmaterialbranschen för att  bättre kunna bedöma behov och tillgång på ballast i en region. Kunskap om mängden entreprenadberg ger också incitament att tillhandahålla masshanteringsterminaler för återvinning och återanvändning som minskar transporter och kostnader. Med bättre ballaststatistik i en region kan beslutsfattare planera för en mer hållbar materialförsörjning, exempelvis genom att samordna transporter av massor för att på så sätt minska utsläpp och störningar från tung trafik. Att införa rapportering av mängden entreprenadsten som levereras från fristående krossar pekas ut som en åtgärd för ökad resurseffektivitet i Sveriges mineralstrategi.

Mot den här bakgrunden har SGU tagit fram en rapport med fyra övergripande förslag på hur statistiken på entreprenadberg kan förbättras:

  • Täkter som tar emot och förädlar entreprenadberg ska ha möjlighet att ange mängden entre­prenadberg som levereras från täkten i miljörapporten till SMP.
  • SGU ska få in uppgifter om mängden bergmaterial som uppstår i Trafikverkets tunnelpro­jekt.
  • SGU ska använda sig av länsstyrelsens befogenhet att begära in produktionsuppgifter från anmälningspliktig verksamhet.
  • SGU ska få in uppgifter om mängden gråberg från gruvor som används som ballast.

Ladda ner rapporten Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas - SGU-rapport 2015:39 (nytt fönster)