Hand som tar vattenprov i flaska

Provtagning i källa

Foto: Anders Damberg

28 juni 2023

Nya föroreningar behöver analyseras i grundvattnet

Fler organiska föroreningar, bland annat olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel, skulle behöva övervakas i svenskt grundvatten.

– Ytterligare ett stort antal organiska föroreningar har hittats på flera platser i Europa. Vi misstänker att vissa av ämnena kan ha stor spridning, men hur vanliga de är i Sveriges grundvatten vet vi inte eftersom vi sällan eller aldrig letat efter dem här. Vi behöver veta mer kring ämnenas förekomst och om de kan utgöra ett hot mot människors hälsa och mot miljön, säger Joel Häggqvist, statsgeolog på SGU.

SGU deltar i det europeiska samarbetet kring grundvatten där man löpande arbetar med gemensam datainsamling och analys för att identifiera nya föroreningar som förekommer i grundvatten och som kan utgöra en hälso- och miljörisk. Arbetet fokuserar på ämnen som är rörliga, långlivade och skadliga och som kan få bred eller diffus spridning i grundvattenmiljön. Arbetet mynnar ut i två listor som uppdateras löpande, och där ett antal nya ämnen nu lagts till

  • Kandidatlistan till grundvattendirektivet inkluderar ämnen som har stor spridning i europeiskt grundvatten. De här ämnena blir direkt kandidater till att lyftas in i grundvattendirektivets bilaga I eller II, ämnen som man ska ta särskild hänsyn till i arbetet som styrs av vattendirektivet.

  • Bevakningslistan för grundvatten inkluderar ämnen som har hittats på vissa platser. De har inte lika stor konstaterad spridning, men de misstänks kunna utgöra ett problem.

De tidigare kandidat- och bevakningslistorna fokuserade på ämnesgrupperna PFAS och läkemedel. Dessa finns numera med i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1), och ska alltid ska beaktas vid utvärdering av grundvattenförekomsters kemiska status.

De nya ämnen som lagts till på bevaknings- och kandidatlistorna är främst olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel. På kandidatlistan finns nu ett flertal klorerade lösningsmedel och enklare aromatiska kolväten, som har bred användning ute i samhället. På bevakningslistan finns bland annat det uppmärksammade lösningsmedlet 1,4-dioxan, som är långlivat och lättlösligt och kan ge lever- och njurskador. På listan finns också trifluorättikssyra (TFA), ett mycket kort PFAS-ämne som är rörligt och långlivat, och hittats i stor omfattning i bland annat Danmark.

I nuläget finns inga juridiskt tvingande krav på att medlemsländerna ska övervaka grundvatten enligt bevakningslistan eller kandidatlistan.

– Några av ämnena på kandidatlistan regleras redan i grundvatten- och dricksvattensammanhang i Sverige, men vissa ämnen på kandidatlistan och flera ämnen på bevakningslistan har aldrig analyserats i grundvatten vid miljöövervakning eller råvattenkontroll. Dessa ämnen borde undersökas genom screeninginsatser för att få en bild av spridningen i Sverige, säger Joel Häggqvist som deltagit i det EU-gemensamma arbetet med listorna.

Bevaknings- och kandidatlistorna går att hitta på sidan EU-gemensam bevakningslista och kandidatlista för grundvatten. Mer information om vilka urvalskriterier som gäller för listorna finns att läsa i Voluntary groundwater watch list concept and methodology (se länk). En sammanställande rapport kring den senaste datainsamlingen och de nya bevaknings- och kandidatlistorna tas fram inom EU-arbetsgruppen under 2023, men finns ej publicerad ännu. Själva listorna beslutades dock under möte med Working Group Groundwater i Uppsala, april 2023. 

EU-gemensam bevakningslista och kandidatlista för grundvatten

Senast granskad 2023-06-28