Glörje källa, Anderstorp.

Glörje källa, Anderstorp.

Foto: Lars-Ove Lång, SGU

16 juni 2023

Nya rapporter om grundvatten i Gävleborgs och Jönköpings län

SGU har kartlagt och beskrivit sju grundvattenmagasin i Gävleborgs och Jönköpings län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

Tre av rapporterna gäller grundvattenmagasin i Jönköpings län och de övriga beskriver grundvattenmagasin i Gävleborgs län. Tillgången på grundvatten inom de kartlagda områdena är god och efterfrågan är stor.

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar, där grundvattnet både kan användas för vattenförsörjning och till exempel jordbruk eller industri.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2023-06-16