Ett foto på bevattning av jordbruksmark.

Foto: Mattias Gustafsson, SGU.

27 juni 2023

Bättre beskrivning av grundvattnet i Skåne län

SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Kristianstads kommun, Skåne län. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar, där grundvattnet både kan användas för vattenförsörjning och till exempel jordbruk eller industri.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av låggenomsläppliga lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som långsiktigt kan utvinnas från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2023-06-27