Bild på vatten och vass.

Foto: Joel Häggqvist, SGU.

EU-gemensam bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Sedan 2019 sker på frivillig basis ett EU-gemensamt arbete för att få bättre koll på organiska föroreningar i Europas grundvatten. Arbetet mynnar ut i bevaknings- och kandidatlistor för grundvatten som hjälper till att rikta reglering, övervakning och åtgärder mot föroreningar som kan orsaka skada på människa och miljö.

Bakgrund

En oöverskådlig mängd olika kemikalier används i samhället idag. En del av dessa ämnen kan vara skadliga för människa och miljö om de får spridning i luft-, mark- och vattenmiljön. Vissa föroreningar letar sig ner till grundvattnet och kan orsaka problem om grundvattnet används som dricksvatten eller till andra syften. Föroreningar kan också leda till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem och anslutna ytvatten.

Ett flertal organiska ämnen är kända för att kunna förekomma som grundvattenföroreningar och regleras redan för grundvatten inom vattenförvaltningen, till exempel olika typer av bekämpningsmedel, per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och vissa klorerade lösningsmedel som tri- och tetrakloreten. Sedan 2019 sker på frivillig basis ett EU-gemensamt arbete som syftar till att få bättre koll på organiska föroreningar som vanligen inte övervakas och som det finns begränsad kunskap om, så kallade emerging contaminants, i europeiskt grundvatten. Detta arbete sker inom Working Group Groundwater (WGGW), en gruppering inom den EU-gemensamma genomförandestrategin av ramdirektivet för vatten.

Gruppen arbetar bland annat med att göra EU-gemensamma insamlingar och utvärderingar av analysdata för organiska föroreningar som potentiellt kan ha stor spridning i grundvatten, men där det finns begränsat med data och kunskap. Fokus är framför allt på grupper av så kallade PMT-ämnen (persistenta, mobila och toxiska) som kan få en diffus spridning och finnas kvar länge i grundvatten samt vara skadliga för människa eller miljö. Ämnesgrupper som hittills utvärderats EU-gemensamt är PFAS, läkemedel, metaboliter till bekämpningsmedel och solvents and chelating agents (däribland flera lösningsmedel, industrikemikalier och petroleumkolväten). Under 2024 pågår arbete angående spridningen av veterinärläkemedel i Europas grundvatten.

Arbetet mynnar ut i två listor som uppdateras löpande:

  • Kandidatlistan till grundvattendirektivet inkluderar ämnen som har stor spridning i europeiskt grundvatten. Dessa ämnen blir direkt kandidater till att lyftas in i grundvattendirektivets bilaga I eller II, ämnen som regleras i arbetet som styrs av vattendirektivet.
  • Bevakningslistan för grundvatten inkluderar ämnen som har hittats på vissa platser. De har inte lika stor konstaterad spridning, men de misstänks kunna utgöra ett problem.

De första kandidat- och bevakningslistorna från 2019 fokuserade på ämnesgrupperna PFAS och läkemedel. Dessa finns numera med i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1), och ska alltid ska beaktas vid utvärdering av grundvattenförekomsters kemiska status och eventuella åtgärdsbehov.

Listorna uppdaterades senast i april 2023, och de nya ämnen som lades till är främst olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel. På kandidatlistan finns nu ett flertal klorerade lösningsmedel och enklare aromatiska kolväten som har bred användning ute i samhället. På bevakningslistan finns bland annat det uppmärksammade lösningsmedlet 1,4-dioxan, som är långlivat och lättlösligt och kan ge lever- och njurskador. På listan finns också trifluorättikssyra (TFA), ett mycket kort PFAS-ämne som är rörligt och långlivat, och som har hittats i stor omfattning i bland annat Danmark och Tyskland. Även vissa PFAS och läkemedel ligger kvar på bevakningslistan sedan 2019 eftersom det ännu inte tagits beslut om införande av dessa ämnen i grundvattendirektivets bilagor (juni 2023). 

I nuläget finns inga juridiskt tvingande krav på att medlemsländerna ska övervaka grundvatten enligt bevakningslistan eller kandidatlistan. Några av ämnena på kandidatlistan regleras dock redan i grundvatten- och dricksvattensammanhang i Sverige, men vissa ämnen på kandidatlistan och flera ämnen på bevakningslistan har aldrig analyserats i grundvatten vid miljöövervakning eller råvattenkontroll (juni 2023). Dessa ämnen bör undersökas genom screeninginsatser för att få en bild av spridningen i Sverige.

Bevakningslista och kandidatlista för grundvatten

I tabellerna presenteras de ämnen som finns upptagna på de EU-gemensamma bevaknings- och kandidatlistorna. Detta tillsammans med information om antal analyser och fynd i svenskt grundvatten, baserat på den data från miljöövervakning, screeningar och råvattenkontroll som SGU har tillgång till från åren 2010 och framåt (juni 2023), samt information kring om ämnena finns upptagna i den generella tröskelvärdeslistan i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) och därmed redan ska beaktas inom vattenförvaltningsarbetet.

Tabell med ämnen som är nya i kandidatlistan till grundvattendirektivet (2023). Vissa av dessa ämnen ingår redan i den generella tröskelvärdeslistan i SGU-FS 2023:1 eftersom de konstaterats utgöra betydande grundvattenföroreningar i Sverige och/eller för att de regleras för dricksvatten genom LIVSFS 2022:12. *Antal analyser och fynd baseras på sammanställning av data från miljöövervakning, screeningar och råvattenkontroll från åren 2010–2023.

Ämne

Antal analyser*

Antal fynd*

Finns i SGU-FS 2023:1?

Triklormetan (Kloroform)

4815

825

Ja (som del av trihalometaner)

Tetrakloreten

4838

552

Ja

Trikloreten

4855

521

Ja

cis-1,2-Dikloreten

1387

254

Ja

Tetraklormetan (Koltetraklorid)

2411

94

Ja

Toluen

1728

68

Ja

Diklormetan

1245

63

Ja

1,1,1-Trikloretan

2414

62

Nej

Xylen

1646

38

Nej

Bensen

4192

36

Ja

Etylbensen

1731

26

Nej

Bromdiklormetan

2928

23

Ja (som del av trihalometaner)

trans-1,2-Dikloreten

1297

18

Ja

Metyl-tert-butyleter (MTBE)

744

16

Nej

Vinylklorid

633

11

Ja

1,1,2-Trikloretan

1435

10

Nej

1,2-Dikloretan

3852

8

Ja

Dibromklormetan

2879

7

Ja (som del av trihalometaner)

1,1-Dikloretan

1290

6

Nej

1,2,4-Triklorbensen

103

2

Nej

1,2,4-Trimetylbensen

140

2

Nej

Klorbensen

652

2

Nej

1,2-Diklorbensen

100

1

Nej

1,2-Diklorpropan

1110

1

Nej

Tribrommetan (Bromoform)

2441

1

Ja (som del av trihalometaner)

2-Etoxi-2-metylpropan

0

0

Nej

Etylendiamintetraättiksyra (EDTA)

0

0

Nej

Isopropylbensen

58

0

Nej

1,1-Dikloreten

685

0

Nej

 

Tabell med ämnen som är nya i bevakningslistan (2023). Inga av dessa ämnen ingår i nuläget i den generella tröskelvärdeslistan i SGU-FS 2023:1. *Antal analyser och fynd baseras på sammanställning av data från miljöövervakning, screeningar och råvattenkontroll från åren 2010–2023.

Ämne Antal analyser* Antal fynd* Finns i SGU-FS 2023:1?
1,4-Dioxan 49 2 Nej
1,2,3-Triklorbensen 128 2 Nej
Tetrahydrofuran 2 0 Nej
Kloretan 28 0 Nej
Trifluorättiksyra (TFA) 0 0 Nej
t-Butanol 8 0 Nej
Nitrilotriättiksyra (NTA) 0 0 Nej
Diisopropyleter 0 0 Nej
Klormetan 26 0 Nej
Tetraetylenglykoldimetyleter (Tetraglyme) 0 0 Nej
Dietylenglykoldimetyleter (Diglyme) 0 0 Nej

Tabell med ämnen som ingår i bevakningslistan sedan 2019, och fortsatt finns kvar på listan. Dessa ämnen ingår redan i den generella tröskelvärdeslistan i SGU-FS 2023:1. *Antal analyser och fynd baseras på sammanställning av data från miljöövervakning, screeningar och råvattenkontroll från åren 2010–2023.

Ämne

Antal analyser*

Antal fynd*

Finns i SGU-FS 2023:1?

Perfluorundekansyra (PFUnDA)

1516

2

Ja (i PFAS24)

Perfluordodekansyra (PFDoDA)

1526

7

Ja (i PFAS24)

Ibuprofen

336

10

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Primidon

146

3

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Klaritromycin

264

2

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Krotamiton

4

1

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Amidotrizoinsyra

4

1

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Sotalol

147

1

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Erytromycin

265

1

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Klopidol

4

0

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Sulfadiazin

4

0

Ja (genom totalhalt läkemedel)

Läs vidare

Detaljer kring vilka urvalskriterier som gäller för de två listorna finns att läsa i rapporten Voluntary groundwater watch list concept & methodology (se länk). Den EU-gemensamma sammanställande rapporten kring den senaste datainsamlingen och de nya beslutade bevaknings- och kandidatlistorna tas fram inom EU-arbetsgruppen under 2023–2024 och har ej publicerats ännu (februari 2024).

Senast granskad 2024-02-14