En borrkärna som visar övergången mellan urberg och kambriskt basalkonglomerat.

En borrkärna som visar övergången mellan urberg och kambriskt basalkonglomerat.

Peter Dahlqvist, SGU

17 november 2023

Kärnborrning och markseismisk mätning i mål

Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

Borrningarna på Sudret på Gotland har gått enligt plan och i stor sett alla planerade tester och loggningar har kunnat utföras. Kärnborrningen och den geofysiska borrhålsloggningen har SGU gjort i samverkan med Lunds universitet, Uppsala universitet och Riksriggen, en nationell forskningsinfrastruktur för djupborrning.

Två kärnborrhål Nore-1 och Nore-2, 791 meter respektive 787 meter djupa ger ny och unik information.

– Resultaten blir framför allt ett viktigt stöd till tolkningen av berggrundens uppbyggnad i södra Östersjön där det ofta endast finns geofysisk borrhålsdata och beskrivningar av berggrunden från borrkax, säger Mikael Erlström, statsgeolog vid SGU.

Preliminärt visar dokumentationen av kärnorna på en tät och homogen takberggrund mellan 400 och 550 meter djup med lerig kalksten, lersten och flera bentonitlager. Därunder följer en 225 meter tjock lagerföljd med bland annat tre 20–40 meter tjocka sandstenslager.

Från utförda pump- och injektionstester och första utvärdering av de geofysiska borrhålsloggningarna bedöms Faluddensandstenen vara den bästa reservoaren, medan När- och Viklausandstenarna har sämre egenskaper.

– Närmast följer att göra ett mer utförligt pumptest i Nore-2, samtidigt som mätningar görs i Nore-1 för att bedöma sandstenslagrens kommunikation mellan de båda borrhålen. Detta är viktigt för att kunna utvärdera reservoarens egenskaper över ett större område och bättre förstå dess hydrogeologiska lämplighet för koldioxidlagring, säger Mikael Erlström.

Kärnorna har skickats för kemisk skanning och högupplöst fotografering. Därefter kommer ett stort antal prov tas ut för olika slags fysikaliska analyser.

Även de markseismiska mätningarna som genomförts de senaste veckorna runt de båda borrhålen är nu avslutade. Med hjälp av så kallade geofoner har vibrationer i marken uppmätts och skapat en tredimensionell ”röntgenbild” av berg­grunden som bland annat visar om det finns förkastningar i berget. Dessa mätningar utgör ett stöd vid tolk­ning och analys av borrkärnorna.

De borrkärnor som tagits upp har nu packats och skickats för kemisk skanning och provtagning.

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Senast granskad 2023-11-17