Bild på dal i Rwanda med gruvavfall.

Foto: Jonathan Hamisi/SGU

15 augusti 2023

Gruvor, miljö och hållbar utveckling på ITP-konferens i Rwanda

Att öka kapaciteten hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring står i fokus i SGU:s internationella program för kapacitetsutveckling om gruvor och miljö, ITP308 – Mine water and mine waste management. I slutet av augusti håller programmet en så kallad regionalkonferens i Kigali, Rwanda, med deltagare från fem länder i Afrika.

Inom EU konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast ett fåtal procent. Idag är EU:s importberoendet från tredje land mycket stort, och metallerna som återfinns i våra telefoner, datorer och fordon kommer från hela världen. Den gröna omställningen och digitaliseringen förväntas bidra till ett mer fossilfritt och resurseffektivt samhälle vilket gör att råvarorna för denna utveckling är nödvändiga. Samtidigt kan gruvdriften, som producerar metallerna och mineralen som efterfrågas, utgöra en risk för människa och miljö om den inte kontrolleras effektivt med lagstiftning och kunskap.

En betydande del av de råvaror vi använder produceras i Afrika där en hållbar produktion inte alltid uppnås. I länder där lång erfarenhet av gruvdrift och hantering av mineralresurser saknas, kan den nya och ökade efterfrågan på metaller och mineral i stället för ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard medföra bland annat miljöförstöring och social utsatthet. Som ett led i att öka kapaciteten hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i länder med betydande eller växande gruvnäring, har SGU sedan 2018 tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket arbetat med ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram om gruvor och miljö, ITP308 – Mine water and mine waste management. Programmet finansieras av Sida.

Kapacitetsutvecklingsprogrammet samarbetar med myndigheter med ansvar för gruvmiljöfrågor i Kenya, Tanzania, Zambia, Rwanda och Liberia. Programdeltagarna består i huvudsak av inspektörer, geologer och andra verksamma inom tillsyn och prövning av gruvverksamhet. Huvuddelen av utbildningen sker online av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Under varje utbildningsomgång genomför deltagarna så kallade förändringsprojekt i sina hemländer. Dessa syftar till att förbättra system och arbetssätt inom respektive myndighet i de deltagande länderna. På längre sikt ska förändringarna leda till bättre beslut och styrning av gruvsektorn i landet och hjälpa till att stärka de globala hållbarhetsmålen. De projekt som hittills har färdigställts har handlat om bland annat vägledning för hantering av gruvavfall och miljöinspektion vid småskalig gruvdrift. Till sin hjälp har deltagarna mentorer från SGU:s ITP-grupp som är experter på hållbar gruvnäring. Varje omgång avslutas efter 10 månader med en regional konferens i något av de deltagande länderna där förändringsprojekten presenteras. Vid den regionala konferensen görs också studiebesök och gästföreläsningar av relevanta sakägare på plats.

I slutet av augusti 2023 är det dags igen då deltagare från den sjätte gruppen i utbildningsprogrammet åker till Kigali, Rwanda för att möta SGU:s ITP-grupp för studiebesök på gruvor, diskutera hållbar gruvnäring och presentera sina programprojekt. I oktober fortsätter programmet sin utbildning med sin åttonde grupp i raden. Vid detta utbildningstillfälle kommer SGU:s ITP-grupp att närvara i utbildningssalar i Kitwe, Zambia samt i Nairobi, Kenya.

Läs mer om de förändringsprojekt som hittills har presenterats av deltagarländerna

Läs mer om ITP-programmet

Läs mer om gruvor och miljö

Senast granskad 2023-08-15