Bild på kopparmalm.

Kopparmalm från koppargruvan Konkola i Zambia.

Foto: Fredrik Karlsson.

14 september 2023

Prisfall på nickel och palladium under sommarmånaderna

Perioden juni till och med augusti präglades av både upp- och nedgångar för metallpriserna. Amerikanska centralbanken skickade positiva signaler om minskad inflation. Samtidigt utgjorde en svag återhämtning av den kinesiska ekonomin en bromskloss för den globala marknaden för metaller.

Priset på järnmalm bromsade in efter första kvartalets starka utveckling. Priset fluktuerade under sommarmånaderna, på grund av produktionsbegränsningar och svag fastighetssektor i Kina, ökad export från de stora producenterna Australien, Brasilien och Indien och en generell ekonomisk instabilitet.

Basmetallerna koppar och zink påverkades också av ekonomiska osäkerheter. Juni och juli präglades av optimism och prisökningar på dessa basmetaller. Kina signalerade om stimulansåtgärder för att stärka konsumentefterfrågan och fastighetssektorn. Den amerikanska centralbanken meddelade om avtagande inflation vilket stärkte marknadens förhoppningar om avtagande ränteutveckling. Åtgärderna i Kina verkade inte övertyga marknaden. Under början av augusti minskade priserna på basmetallerna återigen. I slutet av augusti steg priset på koppar något, bland annat på grund av nedgraderade prognoser från de stora kopparproducenterna i Chile och Zambia.

Priset på nickel föll till en sex månaders lägsta nivå och landade under 20 000 dollar per ton i mitten av augusti. Stimulansåtgärderna i Kina medförde att priset ökade något därefter.

– Efterfrågan på nickel är generellt robust på grund av konsumenternas efterfrågan på elfordon och rostfritt stål. Samtidigt förväntas stark tillväxt av nickelutvinning i Indonesien och Kina vilket kan leda till framtida överskott på marknaden, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Priset på guld visade på både upp- och nedgång. Den avtagande inflationen under sommarens första hälft i USA bidrog till lägre dollarkurs och ökad efterfrågan på guld. Amerikanska ekonomin återhämtade sig dock snabbare än förväntat vilket resulterade i att priset föll under 1 900 dollar per troy uns under mitten av augusti. Långtidsprognoser för guld är fortsatt optimistiska vilket visar på tilltro för en fortsatt global ekonomisk osäkerhet under några år framöver. Silverpriset följde guldpriset. Mot slutet av augusti steg priserna på båda ädelmetallerna eftersom amerikanska centralbanken återigen signalerade om räntesänkningar.

Som ett resultat av en stärkt amerikansk dollar i augusti föll priset på palladium till sin lägsta nivå sedan december 2018 och nådde 1 209 dollar per troy uns den 16 augusti. Kinas import av denna ädelmetall avtar. Efterfrågan på palladium förväntas minska i takt med ökad tillverkning av elfordon. Efterfrågan ökade dock på platina under samma period vilket drev upp priset på platina under slutet av augusti. Platina används i vätebränsleceller vilket medför att utvinning av denna ädelmetall gynnas av klimat och energiomställningen.

Priset på kobolt sjönk under sommaren på grund av den globala ekonomiska instabiliteten. Försäljningen av elbilar var mer dämpad än vanligt. Efterfrågan minskar kontinuerligt på grund av att Kina har skalat upp tillverkning av litium-järn-fosfatbatterier.

– Priset på litium återspeglar också den ekonomiska instabiliteten. Detta till trots att behovet på lång sikt prognosticeras vara omfattande. Det senare visar sig genom att investerare just nu efterfrågar allt fler utvecklingsprojekt inom litiumutvinning, fortsätter Carolina Liljenstolpe.

Se statistik för metallprisernas utveckling under juni–augusti

Senast granskad 2023-09-14