12 september 2023

Mer och bättre data efter stor inventering av mineral och bergarter i Skinnskatteberg

I en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Skinnskattebergs kommun. Rapporten är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

Rapporten beskriver mineral- och bergartsförekomster i Skinnskattebergs kommun och är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun, Uppsala län”. Det i sin tur är en direkt fortsättning av SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av Sveriges malmer, industriella mineral och bergarter.

Totalt inom projektet i Västmanlands län och Heby kommun har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits, varav 629 i Skinnskattebergs kommun.

– Inventeringen har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s Mineralresursdatabas och även en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data, säger projektledaren Lisbeth Hildebrand.

Många av de besökta förekomsterna har också provtagits och analyserats kemiskt. Resultaten är lagrade i SGU:s bergartskemidatabas.

Fyndigheterna som beskrivs omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral. Informationen är tänkt att kunna användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den kan också vara en tillgång för forskning och undervisning samt bidra till geoturism och studier av kulturhistoria.

– Det var i gruvor i Skinnskattebergsområdet som upptäckterna av de lätta sällsynta jordartsmetallerna startade, i och med fyndet av den nya metallen cerium i början av 1800-talet. Det var också här som man för första gången i världen bröt malm, i fast berg under jord, specifikt för dess innehåll av sällsynta jordartsmetaller, säger Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och professor i mineralogi vid Uppsala universitet.

Rapporten om Skinnskattebergs kommun är den sjätte och avslutande delen som rör förekomster i Västmanlands län. Nu pågår fortsatt arbete med inventeringen i Örebro län.


Läs rapporten här:

"Malmer, industriella mineral och bergarter i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län"


Ta del av resultaten i SGU:s kartvisare här:

Kartvisaren ”Malm och mineral”

Kartvisaren ”Bergartskemi”

Senast granskad 2023-09-12