Utsnitt av en karta från kartvisaren Bergartskemi. Illustration.

Kartvisaren Bergartskemi

Kartvisaren Bergartskemi visar fördelningen av grundämnen och oxider för de bergartsprover som finns i SGU:s rikstäckande litogeokemiska databas

 

Kartvisaren redovisar läget för provtagningen, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element varierar stort.

Lagret ”Samtliga element och provtagningspunkter” visar flertalet analyserade grundämnen och metadata. Dessutom finns urvalslagret ”Urval, prospekteringsintressanta element”, där ett mindre antal grundämnen visas vilka är särskilt intressanta i samband med att man letar efter råvaror för samhällets behov. Samt urvalslagret ”Urval, element med toxiska egenskaper för dricksvatten”, där ett urval av grundämnen som man känner till är giftiga i för stor mängd i dricksvatten visas.

Senast granskad 2023-11-23