Utsnitt av en karta från kartvisaren Ballast. Illustration.

Kartvisaren Ballast

Kartvisaren Ballast innehåller information som har betydelse för planeringen av samhällets ballastförsörjning. Informationen kan användas som ett underlag för myndigheter i deras arbete med planering av materialförsörjning och tillståndsgivning av täkter eller för ballastbranschens planering inför nya täkter.

 

Krossat berg, makadam, är det dominerande ballastmaterialet och det viktigaste ersättningsmaterialet för naturgrus. Olika bergarter har dock olika egenskaper och lämpar sig inte för alla former av ballast. Berggrunden har därför klassats med avseende på olika användningsområden. Analyser (tekniska analyser, glimmerhalt och aktivitetsindex) som ligger till grund för klassningen redovisas också.

I allt byggande av vägar, järnvägar, broar och hus krävs ballastmaterial. Ballast tillverkas uteslutande av krossat berg, naturgrus eller morän. Naturgrus är en ändlig naturresurs som också utgör en viktig förutsättning för att få tillgång till rent grundvatten. Det miljökvalitetsmål som beslutades av riksdagen om naturgrus vill begränsa användningen av naturgrus till de användningsområden där det inte kan ersättas av annat material. Grusavlagringar viktiga för natur- och kulturlandskapet skall också bevaras.

 

Senast granskad 2023-11-23