Utsnitt av en karta från kartvisaren Tiksintresse mineral. Illustration.

Kartvisaren Riksintressen, mineral

Kartvisaren "Riksintressen mineral" visar områden som anses innehålla fyndigheter av riksintresse. Fyndigheterna på dessa platser består av ämnen som SGU bedömer vara viktiga, exempelvis natursten, industrimineral och metaller.

 

Informationen kan användas som underlag för myndigheter vid beslut i frågor om markanvändning. 

Det är SGU som ansvarar för att informera de berörda länsstyrelserna om vilka områden som bedöms utgöra riksintressen. På kartan visas de områden som SGU bedömer vara av riksintresse. Bedömningen görs i enlighet med miljöbalken (3 kap. 7 § andra stycket).