Bild på varphög.

Varphög vid Guttusjögruvan.

Foto: Helge Reginiussen/SGU.

12 oktober 2023

Ny kunskap om svenskt gruvavfall kan bidra till en cirkulär ekonomi

Gammalt gruvavfall kan vara en viktig del i en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Men kunskaperna om sekundära resurser behöver öka. Nu publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den första av totalt sex rapporter med resultat från provtagningar vid nedlagda svenska gruvor.

I Sverige finns över hundra miljoner ton historiskt gruvavfall i form av varphögar och sandmagasin som potentiellt sett kan innehålla värdefulla material, som till exempel många av de kritiska metaller och mineral som behövs i den pågående energiomställningen. Under 2021 fick SGU därför i uppdrag av regeringen att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till en hållbar utvinning från så kallade sekundära resurser.

– Det gamla gruvavfallet i Sverige kan eventuellt bidra till försörjningen av de kritiska råvaror som länderna inom EU måste importera i dagsläget. Men det finns fortfarande stora luckor i kunskaperna om sekundära resurser, säger Alexander Lewerentz, projektledare och statsgeolog vid SGU.

En viktig del av regeringsuppdraget har därför varit att fylla några av de luckorna. Genom att dokumentera, ta prover av och karakterisera gruvavfall vid nedlagda svenska gruvor har SGU kunnat bedöma mängden kvarvarande metaller och mineral. Även metallurgiskt slagg samt rödfyr, som är en rest av bränd alunskiffer, har undersökts.

– Totalt 70 platser har provtagits, med sammanlagt 1 067 prover. I en serie rapporter presenteras nu förutom resultaten från de nya undersökningarna även bakgrundsinformation och tillgängliga data för respektive undersökt plats, säger Alexander Lewerentz.

Sandmagasin-vid-Kalvsbäcken.jpg

Sandmagasin vid Kalvsbäcken.

Foto: Helge Reginiussen/SGU.

Resultaten visar att flera av de undersökta varphögarna och sandmagasinen innehåller intressanta halter av ett antal metaller och mineral, både kritiska, strategiska och andra. Förutom järn, ädelmetaller och basmetaller handlar det om exempelvis antimon, kobolt, sällsynta jordartsmetaller, titan, vanadin, volfram och vismut. Det rör sig i de flesta fall om relativt små mängder, vilket påverkar den ekonomiska potentialen för utvinning. Troligtvis är det bara ekonomiskt intressant att utvinna metaller ur sekundära resurser om det går att kombinera med primär brytning.

– Det är också viktigt att komma ihåg att de uppskattade mängderna endast ska ses som indikativa och inte tar hänsyn till vad som faktiskt är utvinningsbart. Regelmässiga resursberäkningar kräver mer omfattande undersökningar och ligger utanför SGU:s uppdrag, säger Alexander Lewerentz.

Omslag.jpg

Regeringsuppdraget i sin helhet redovisades i februari 2023, men först ut av resultatrapporterna är det område som inom projektet kallats Norra Bergslagen. Det omfattar provtagningar på 13 platser, varav några utanför det egentliga Bergslagen. En del av de analyserade varphögarna och sandmagasinen inom området visar förhöjda halter av basmetaller, ädelmetaller och olika kritiska råvaror.

Läs rapporten Secondary resources directive. Characterisation of waste rock and tailings in selected areas, Northern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2023:14

Senast granskad 2023-10-12