Bild på kartvisare och källa.

Produkten Grundvattenmagasin innehåller både översiktlig information (skala 1:250 000) och mer detaljerad (skala 1:50 000).

27 oktober 2023

Ny visningstjänst för Grundvattenmagasin

SGU lanserar nu visningstjänsten Grundvattenmagasin och en uppdatering av kartvisaren med samma namn. Visningstjänsten och kartvisaren innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

Vid kartläggningen av grundvattenmagasin bestäms bland annat grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelares lägen samt grundvattenmagasinets utbredning och uttagsmöjligheter. Vid kartering i detaljerad skala bestäms även tillrinningsområden till magasinet, ytvattenkontakter, med mera.

Produkten Grundvattenmagasin innehåller både översiktlig information (skala 1:250 000) och mer detaljerad (skala 1:50 000). I områden där ny detaljerad information finns framtagen har den ersatt den tidigare översiktliga informationen. Vilka objekt som karterats med respektive metod framgår av lagret ”Karteringsmetoder”. För de magasin som har en tillhörande grundvattenrapport finns nu länkar till dessa både via WMS-tjänsten och kartvisaren.

– Det här är en visningstjänst som efterfrågats i många år av konsulter och andra intressenter. Det känns därför jättebra att vi äntligen kan erbjuda datamängden i just detta format. Tjänsten är enkel att använda, gratis och gör det möjligt för våra användare att titta på grundvattenmagasinen tillsammans med sina egna och andras dataskikt i en GIS-klient, säger Sofia Andersson, geolog på avdelningen Mark och grundvatten.

SGU:s information om grundvattenmagasin utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning.

– Informationen är en förutsättning för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljömålet Grundvatten av god kvalitet och de krav som ställs i EG:s ramdirektiv för vatten, säger Sofia Andersson.

Dessutom används grundvatteninformationen i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, till exempel som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar och industrier.

Läs mer om visningstjänsterna för grundvatten

Gå till kartvisaren Grundvattenmagasin (nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-27