Bild på riven byggnad och träd.

Fabriksområdet i Fredriksberg har planterats och gångvägar har anlagts för att skapa ett rekreationsområde där rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnats kvar.

31 oktober 2023

Efterbehandlingen av Fredriksbergs bruk inne i sin slutfas

Nu pågår slutfasen av saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun. Området återställs med planteringar samtidigt som rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnas kvar som ett minne från den gamla brukstiden.

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats här under olika perioder. Marken på delar av området har förorenats av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter.

2012 blev SGU huvudman för utredningar och åtgärder vid pappersbruket och har därefter agerat beställare och byggherre. Fabriksbyggnaderna revs 2021 och saneringen av marken startade. Efterbehandlingsprojektet har bekostats med bidragsmedel från bland andra Naturvårdsverket. Följ projektet i spelaren nedan.

Hör SGU:s projektledare Henning Persson berätta om efterbehandlingsprojektet i Fredriksberg.

Under 2023 har ytlig jord på syraområdet, väster om fabriksområdet, schaktats bort. Djupare liggande jord kommer att lämnas kvar under en tät duk som begränsar vattentransporten genom de kvarlämnade massorna. Ytlig kisaska på banvallar i anslutning till fabriksområdet kommer också att schaktas bort.

Fabriksområdet har också planterats med träd och gräs och gångvägar har anlagts för att skapa ett rekreationsområde där rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnats kvar som ett minne från ett stycke lokal industrihistoria.

Fredriksberg-byggnad.jpg

Ett fåtal konstruktioner från den numera rivna fabriken har lämnats kvar för att förmedla områdets industrihistoria.

Foto: Henning Persson, SGU

SGU:s arbete med förorenade områden

Saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde är ett av många projekt där SGU agerar huvudman för utredningar och åtgärder av förorenade områden. I fallet med Fredriksberg bekostas åtgärderna med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, av Ludvika kommun och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare.

Läs mer om SGU:s arbete med bidragsfinansierad sanering av förorenade områden

Senast granskad 2023-11-01