Bild på våtmark.

Restaureringsprojekt i Västmanland.

Foto: Elin Norström, SGU.

9 oktober 2023

SGU undersöker hur våtmarksrestaureringar påverkar grundvattnet

SGU har börjat göra mätningar för att ta reda på hur grundvattennivåer och grundvattenmagasinering påverkas när man återställer våtmarker. Den informationen kan vara till hjälp för den som planerar att restaurera en våtmark för att förbättra vattenförsörjningen.

Att återställa utdikade våtmarker kan öka markens förmåga att hålla kvar mer grundvattnet i själva våtmarken. Men det finns ännu inga vetenskapliga bevis för att en restaurering påverkar grundvattnet i de omgivande markerna. Nyligen gjorde Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) en omfattande litteraturgenomgång.

– Det visade sig att det bara gjorts ett fåtal studier av hur grundvattnet påverkas utanför själva våtmarken. Än vet vi alltså inte om en våtmarksrestaurering ökar tillgången på dricksvatten i närliggande brunnar, säger Elin Norström, statsgeolog på SGU.

SGU har därför startat ett övervakningsprogram för att studera hur grundvattennivåerna i omgivande mark påverkas vid restaurering av våtmarker. Grundvattenrör och mätutrustning har installerats nära fem utdikade torvmarker på Öland och Gotland samt i Västra Götaland och Uppland. Det här är lokaler som kommer att återvätas inom ett eller två år. SGU kommer alltså att kunna övervaka och mäta grundvattennivåerna före, under och efter restaureringen.

– Vår hypotes är att markens förmåga att lagra grundvatten ökar om våtmarken ligger i områden med genomsläppliga jordarter som sand och grus. De utdikade våtmarker vi valt att studera i projektet ligger därför i områden där marken omkring består av just sådana jordarter, säger Elin Norström.

Projektet kommer att ge ökad kunskap om hur grundvattenaspekten kan tas tillvara vid restaurering av våtmarker, och bli ett viktigt underlag vid planering av framtida vattenförsörjning.

Projektet har initierats av SGU och finansieras av Naturvårdsverket.

Se SGU:s informationsfilmer om våtmarker och restaureringar. (Filmerna har gjorts i samarbete med Formas och Uppsala universitet. Naturvårdsverket har finansierat.)


I filmen Allmänt om våtmarker beskriver vi vad våtmarker är för något och hur de påverkats av utdikning. 


I filmen Våtmarker, grundvatten och ekosystem berättar vi hur grundvattennivåer och ekosystem påverkas då våtmarker restaureras.


I filmen Hitta platser för våtmarksåtgärder med GIS beskriver vi hur SGU:s databaser kan användas för att identifiera platser som kan vara lämpliga för våtmarksåtgärder. 

Läs mer om hur man kan hitta lämpliga platser för återvätning i SGU:s handledning:

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Läs mer om aktuell forskning i litteraturstudie av Formas:

Hur påverkas grundvattenmagasinering av restaurering anläggning och dränering av våtmark

Senast granskad 2023-10-09