Ett av husen som ingår inom åtgärdsområdet inom projektet Färgaren

Området i Mariebo är bara ett av cirka 80 000 områden i Sverige som bedöms kunna vara förorenade.

Foto: SGU

23 oktober 2023

Nu startar SGU rivningsarbetet inför sanering efter kemtvätten Färgaren i Jönköping

I veckan påbörjas arbetet med att riva de hus i ett kvarter i Jönköping belägna på mark som ska saneras från föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 huvudman för projektet och efter ett omfattande förarbete kan åtgärdsprocessen nu starta enligt plan.

Under flera år har det pågått utredningar av ett förorenat villaområde i västra Jönköping, Mariebo. Mellan åren 1952 och 1975 låg en kemtvätt på platsen. De föroreningar, i form av ämnet tetrakloreten (PCE), som finns kvar i marken efter kemtvättens verksamhet behöver åtgärdas. 2018 gick SGU, på begäran av Jönköpings kommun, in som huvudman för arbetet med att undersöka området. 2023 beviljades SGU statliga medel för att efterbehandla området. Nu inleds denna fas.

I mitten av den här veckan kommer området som ska saneras att stängslas in för att de sju byggnader som finns på platsen ska kunna rivas. Inledningsvis töms respektive hus på lös inredning, varefter själva rivningen sker. Arbetet genomförs på flera av byggnaderna samtidigt och rivningen beräknas vara helt avslutad i januari 2024.

– Rivningsarbetet är ett viktigt steg för att vi ska kunna komma åt marken för ytterligare undersökningar så att saneringsentreprenaden kan planeras i detalj och därefter komma i gång. Vi har gjort ett gediget utredningsarbete med en lång rad olika tekniker och utföranden för att undersöka föroreningen, och vi har bedömt att det behöver saneras. Det som ytterligare behöver avgränsas är hur djupt ned i berget som saneringsåtgärder behövs, säger Klas Arnerdal, projektledare på SGU som leder rivningsentreprenaden i projektet.

Dialog med boende i området har sedan flera år skett löpande med informationsbrev och informationsmöten.

– Arbetet innebär att det delvis kan ske en ökad trafik till området, men själva rivningsarbetet kommer att ske inom det stängslade arbets­området. Rivningen kan tidvis, under dagtid, orsaka viss störning i form av buller i området, säger Klas Arnerdal.

Entreprenören har haft dialog med Jönköpings kommun för att säkerställa att el- och vattenavstängning kommer att gå till på ett säkert sätt så att ingen utanför arbetsområdet påverkas.

– Efter många års arbete inleds nu åtgärdsprocessen. Arbetet från alla inblandande har varit omfattande och vi har ställts inför många komplicerade frågeställningar. Det återstår självklart en hel del arbete innan saneringen är genomförd, men rivningen av fastigheterna är det första steget i den processen, säger Fredrik Sandberg Svärd, miljöingenjör på tekniska kontoret i Jönköpings kommun.

Läs mer om projektet Färgaren

Fakta

Området i Mariebo är bara ett av cirka 80 000 områden i Sverige som bedöms kunna vara förorenade. Sverige har sorterat dessa områden i en prioriteringsordning från 1 till 4, där områden som klassas som 1 har högst prioritet för att utreda, riskbedöma och vid behov åtgärda. Vid den nedlagda kemtvätten Färgaren har det bedömts finnas behov av saneringsåtgärder med anledning av föroreningstypen och att den finns i ett bostadsområde, även om mängden förorening inte är så omfattande jämfört med andra områden med samma typ av förorening.

Senast granskad 2023-10-23