Bild på gruvavfall.

Gruvavfall från Blötberget.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

6 april 2023

SGU ger medel till forskning om mineralresurser i Sverige

SGU tog i slutet av 2022 emot elva ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till sex nya forskningsprojekt inom temat mineralresurser i Sverige.

SGU har denna gång valt att rikta temat mot mineralresurser i Sverige. Utlysningen har fokuserat på så kallade kritiska metaller och mineral samt andra som har betydelse för teknikutveckling och energiförsörjning. Vi vet fortfarande lite om de geologiska processer som styrt bildning och förekomstsätt för dessa mineralfyndigheter, liksom deras potential för utvinning och användning.

Samtliga av de inkomma ansökningarna uppfyller de grundläggande kriterierna samt håller hög kvalitet. SGU har utifrån en samlad bedömning från granskare och beredningsmöte valt att följa rekommendationen och har valt att fördela medel till sex nya forskningsprojekt:

  • Direct dating of the formation and modification of ore deposits in Sweden
  • The geology of the Bergby LCT-pegmatite field in the Ljusdal lithotectonic unit
  • Mineraliseringar och miljöer i den svenska alunskiffern – betydelsen av hydrotermalt bildade polymetalliska avlagringar och associerade glendonitförekomster
  • 3D delineation and characterization of Blötberget and Bäckegruvan mine tailings by seismic ambient noise techniques integrated with existing geodata
  • Rare Earth Elements phosphate carriers in the Alum Shale Formation – characterization and potential for beneficiation
  • Stable isotopes as an improved method for mapping polymetal-sulfide-TOC associations in Swedish Alum shales

Läs mer om tilldelningen och de sex forskningsprojekten

Senast granskad 2023-04-06