Grundvattenmätning. Foto.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

3 april 2023

Fortsatt stort behov av grundvattenövervakning

I den årliga uppföljningen av miljömålen som nu lämnats in till regeringen redovisar SGU bland annat projekt inom förbättrad dricksvattenförsörjning, utökat vattenskydd samt åtgärder i våtmarker. Samtidigt konstateras att behovet av utökad övervakning av påverkade grundvattenområden är fortsatt mycket stort.

Den årliga uppföljningen av miljömålen (ÅU 23) har nu redovisats till regeringen. Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar för att nå miljömålen under föregående år. SGU ansvarar för uppföljning av ett av miljökvalitetsmålen, ”Grundvatten av god kvalitet”. Statliga satsningar som varit positiva för grundvattnet under 2022 har främst gällt genomförande av olika projekt inom förbättrad dricksvattenförsörjning, utökat vattenskydd samt åtgärder i våtmarker.

SGU har inom arbetet med vattenförvaltningen tagit fram nya föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt om miljökvalitetsnormer för grundvatten. SGU genomför också utvecklingsarbete kring klimatmodellering av grundvatten. En delförvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt har tagits fram som berör torka och vattenbrist.

– Inventering och provtagning inom påverkade områden har prioriterats under 2022, men behovet av utökad övervakning av påverkade grundvattnet är fortsatt mycket stort. Länsstyrelser och kommuner fortsätter arbetet med att ta fram nya regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner samt att revidera befintliga, berättar Lars-Ove Lång, statsgeolog på SGU:s avdelning Mark och grundvatten.

Under 2022 genomfördes en fördjupad utvärdering inom miljömålsarbetet, något som sker vart fjärde år. Enligt SGU:s rapport för ”Grundvatten av god kvalitet” behövs satsningar för att nå god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus, inrätta fler vattenskyddsområden, få bättre kunskap om vattenkvalitet i enskilda vattentäkter, förbättra planering och klimatanpassning för grundvattentillgångar samt fortsatt uttagsminskning av naturgrus.

SGU bidrar även till arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. I januari 2023 redovisades regeringsuppdraget om bättre kunskap för hantering av förorenade sediment (RUFS), en samverkan mellan SGU och Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Havs-och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna. Arbetet har lett till en ökad kunskap om källor till förorenade områden. För att underlätta för aktörer har vägledningar tagits fram om riskbedömningar och åtgärdsmetoder för sediment samt om ansvarsutredning.

Läs rapporten Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2023 (Naturvårdsverkets webbplats)

Läs SGU:s rapport Fördjupad utvärdering av Grundvatten av god kvalitet 2023

Senast granskad 2023-04-03