Foto av vindkraft till havs.
4 april 2023

Nya områden för havsbaserad vindkraft pekas ut – SGU är en viktig aktör i regeringsuppdraget

Samhällets behov av el förväntas öka, inte minst för att nå energi- och klimatmål. Nio myndigheter har tillsammans pekat ut 53 områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. SGU har bidragit med viktiga underlag om havsbottnens geologiska förutsättningar.

Regeringsuppdraget handlar om att föreslå nya områden för havsbaserad vindkraft för att möjliggöra energiutvinning med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion. Målet är att uppdatera havsplanerna med en yta som totalt motsvarar 120 TWh årlig energiproduktion.

Uppdragsmyndigheterna ska vid utpekande av områden ta hänsyn till andra intressen och prioritera de områden där samexistens kan vara möjlig. Uppdraget har fokuserat på den södra och västra delen av landet där energibehovet i dagsläget anses vara högt. Havsområdena som har undersökts är bland annat Västerhavet, sydöstra, södra och sydvästra Östersjön.

– SGU är en självklar instans i denna typ av uppdrag då vi har information om de fysiska förutsättningarna i och på havsbottnen. SGU har även vana av och kunskap om att jobba med säkerhetsklassade data i utredningar, ett behov som vi ser kommer att öka i och med ett förändrat säkerhetsläge framöver, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för avdelningen Samhällsplanering på SGU.

Nu är den första delen av regeringsuppdraget klart och redovisas i en rapport där sammanlagt 53 förslagsområden till havs har pekats ut som lämpliga för havsbaserad vindkraft. Dock finns det motstående intressen i flera av förslagsområdena där prioriteringar behöver göras.

– Det är spännande att få vara en del i den här viktiga utredningen som syftar till att försöka hitta utrymme i havet för förnybar elproduktion i en del av Sverige där energibehovet, men även förutsättningarna är stora, säger Lijana Gottby, chef på enheten Marin miljö på SGU.

Arbetet tas nu över av Havs- och vattenmyndigheten för att under del två av uppdraget ta fram ett förslag på reviderade nationella havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten kommer i slutet av 2024 rapportera förslaget på revidering av planerna till Regeringskansliet.

Övriga myndigheter som har deltagit i arbetet är Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Jordbruksverket.

Läs mer om uppdraget på Energimyndighetens webbplats och ladda ner rapporten: Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna.

Senast granskad 2023-04-04