I går, på Regeringskansliet, tillkännagavs SGU:s regeringsuppdrag om att återstarta "Mineraljakten". Statsgeolog Erik Jonsson berättade för energi- och näringsminister Ebba Busch om olika mineral som finns i svensk berggrund.

Foto: SGU

20 februari 2024

Nu startar Mineraljakten – igen!

Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

Tyngd, färg och struktur. Det är några av de faktorer hos sten som kan vittna om förekomster av värdefulla mineral. Som ett led i att öka Sveriges och EU:s självförsörjning av de råvaror som behövs för den gröna omställningen ger regeringen SGU i uppdrag att åter genomföra den mycket populära satsningen ”Mineraljakten” under åren 2024–2026.

Konceptet, där privatpersoner kunnat skicka in och få sina mineralfynd bedömda av en sakkunnig geolog, startade redan 1967 i Norrbotten och spreds med åren söderut till att så småningom innefatta hela Sverige 2014, det sista året ”Mineraljakten” pågick. Förutom att sprida geologisk kunskap har den bidragit till utpekandet av många betydelsefulla mineralfyndigheter. 

– Vi är glada att få ta oss an det här uppdraget. Det är något som vi önskat få och som vi vet att stora delar av befolkningen saknat och efterfrågat. ”Mineraljakten” har resulterat i flera viktiga mineralfynd som lett till både prospektering och produktion. Fyndet av litiumpegmatit som hittades 2006 i Bergby i Gävle kommun ses i dag som ett av Sveriges mest spännande litiumprojekt, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Att säkerställa tillgången på metaller och mineral är avgörande, inte bara för klimatomställningen, utan är också en säkerhets- och beredskapsfråga. Basmetaller och sällsynta jordartsmetaller är centrala komponenter i till exempel vindkraftverk, solpaneler och elfordon, men behövs även inom försvarsindustrin och sjukvården.

– Allmänhetens insatser för att hitta områden där det kan finnas värdefulla mineral ska inte underskattas. Tidigare fynd i ”Mineraljakten” har ofta gjorts i oprospekterade områden som företagen valt bort till förmån för mer kartlagda områden för säkrare ekonomisk utdelning, säger Kaj Lax, chef för SGU:s avdelning för mineralresurser. 

Nu börjar SGU planeringen för att dra i gång ”Mineraljakten” brett i hela Sverige igen.

– För att återetablera konceptet och även nå ut till nya målgrupper och yngre generationer behövs långsiktighet. Vår förhoppning är att ”Mineraljakten” redan under uppdragsperioden visar sig bli så lyckad att regeringen fortsätter satsa på den, säger Anneli Wirtén.

Regeringen anger i sitt beslut att SGU under 2024 får använda tre miljoner på uppdraget och därefter samma summa åren 2025 respektive 2026 om riksdagen anvisar medel. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2027.

Senast granskad 2024-02-20