Fartyget Ocean Surveyor till havs, sett uppifrån.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor har nyligen moderniserats och topprustats för att kunna samla in och hantera information säkert i minst 25 år framåt.

Foto: SGU

1 februari 2024

SGU bidrar till att utveckla Östersjöregionen

Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar tillsammans med andra svenska myndigheter med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. För SGU:s del handlar det om allt från maringeologisk kartläggning av havsbotten till frågor som förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens mineralresurser.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön. Det handlar om att lösa gemensamma problem som berör både land och hav. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

– SGU:s breda verksamhet bidrar till strategins genomförande inom alla tre huvudmål, säger Håkan Johansson, statsgeolog vid SGU. Håkan Johansson lyfter några exempel.

– Den information som SGU tar fram om havsbottnens resurser och dess uppbyggnad används av Havs- och vattenmyndigheten och kustkommuner för att genom havsplanering bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet. Informationen utgör också underlag för att bland annat bedöma var det är lämpligt att bygga vindkraftverk till havs. SGU har även ett uppdrag att utreda var under havsbottnen det finns förutsättningar för att lagra koldioxid (förkortat CCS efter engelskans Carbon Capture and Storage).

Ett annat exempel är att identifiera var det finns områden med förorenade sediment och att öka kunskapen om hur dessa kan hanteras. Här arbetar SGU tillsammans med flera myndigheter och länsstyrelserna.

Råvaruförsörjning och ett hållbart nyttjande av mineralresurser är en viktig fråga för regionen. Under 2023 har SGU bland annat i sin roll som expertmyndighet till regeringen stöttat i arbetet med att driva igenom Critical Raw Materials Act (den europiska råvaruakten). Råvaruakten syftar till att EU ska öka självförsörjningen av strategiskt viktiga råvaror, och den kommer att skapa bättre förutsättningar för nya gruvetableringar både i Sverige och andra länder inom EU. Det i sin tur är viktigt för att långsiktigt öka välståndet i regionen.

Det är regeringen som har gett SGU och ytterligare 18 myndigheter inklusive länsstyrelserna i uppdrag att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Arbetet redovisas vartannat år. I SGU:s redovisning till regeringen för arbetet 2022–2023 beskrivs både exemplen ovan och ytterligare insatser.

Ladda ner rapporten: SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Senast granskad 2024-02-01