Händer som håller en sten med kobolt i.

Koboltmalm från Bergslagen. Sveriges användning av kobolt ligger på över 500 ton per år. Merparten bryts i Demokratiska republiken Kongo och skeppas sedan till smältverk i Kina för förädling.

Foto: Edine Bakker/SGU

23 maj 2024

Nu blir EU-förordning om ökad utvinning av kritiska metaller och mineral svensk lag

I dag, den 23 maj, träder EU-förordningen om kritiska råvaror i kraft som svensk lag. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med förordningen, vars syfte är att minska EU:s importberoende av de metaller och mineral som krävs för viktiga samhällsfunktioner och för klimatomställningen. Förordningen kommer också att bidra till en ökad beredskapsförmåga och att digitala mål uppfylls.

Omvärldsläget och den geopolitiska situationen har på senare år satt ökat fokus på råvarufrågorna som redan innan seglat upp i samhällsdebatten i och med klimatförändringarna. I mars förra året lade EU-kommissionen fram ett förslag för att öka EU:s självförsörjning av de kritiska och strategiska metaller och mineral som behövs för bland annat klimatomställningen, ökad digitalisering, förbättrad infrastruktur, inom försvaret och sjukvården. I december klubbade EU-parlamentet igenom förordningen som i dag, den 23 maj, blir svensk lag.

­– Syftet med förordningen om kritiska råvaror, Critical Raw Materials Act (CRMA) är att skapa heltäckande och stabila värdekedjor, från prospektering och utvinning till kraftigt utökad återvinning av de metaller och mineral som behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. Det är inte bara en förutsättning för att klara klimatutmaningarna utan även avgörande för att svensk och europeisk industri ska kunna konkurrera internationellt, säger Erika Ingvald, tillförordnad chef för SGU:s avdelning för mineralresurser.

Erika Ingvald är en av de experter från SGU som deltagit i arbetet med förordningen. SGU har särskilt bidragit med sin kompetens för att säkerställa att den ska fungera för alla EU:s medlemsstater, både federala och mindre stater, för de med gynnsam geologi för utvinning och de med sämre geologiska förutsättningar.

Förordningen syftar till att effektivisera tillståndsprocesserna, både för att leta efter mineral och för att öppna gruvor, men också att öka återvinningen av råvaror. Att förordningen nu blir svensk lag är dock inget som kommer att påverka befintliga miljökrav, konsultationsordningen för det samiska folket eller sänka ansvarskraven på företagen.

– Den stora skillnaden mot tidigare är att tillståndsprocessen för mineralutvinning ska koordineras och bli mycket snabbare än den är i dag. Framför allt kommer de projekt som godkänns som strategiskt viktiga behandlas betydligt snabbare inom alla EU:s medlemsländer, inklusive Sverige, säger Erika Ingvald.

Critical Raw Materials Act kommer att implementeras stegvis i svensk lagstiftning, där vissa delar gäller direkt från och med i dag och andra implementeras senare.

Senast granskad 2024-05-23