En tjärn med växtlighet i förgrunden och en skog i bakgrunden.

Nyängestjärnen med normal ytvattennivå (september 2021).

Foto: Björn Wiberg, SGU.

1 juli 2024

SGU släpper tre rapporter med uppdaterade beskrivningar av grundvattnet i Norrbotten

Sveriges geologiska undersökning (SGU)  har kartlagt och beskrivit tre grundvattenmagasin i Norrbottens län i tre rapporter som släpps nu. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

De aktuella grundvattenmagasinen i Norrbottens län som SGU nu beskriver i tre olika rapporter har tidigare varit avgränsade efter regionalt underlag och har nu har fått en noggrannare avgränsning.

– Informationen kommer att kunna används av kommuner, myndigheter och konsulter, bland annat för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, var det finns värdefulla eller skyddsvärda grundvattentillgångar och som underlag för klimatanpassningsåtgärder, säger Eva Wendelin, statsgeolog på SGU.

nyhetsbild_karta_Älvsbyn_627.png

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

K 750 Grundvattenmagasinet Älvsbyn

K 751 Grundvattenmagasinet Piteälvsåsen Sikfors

K 752 Grundvattenmagasinet Piteälvsåsen Böle

Ladda ned fler rapporter från sidan Nypublicerat

Senast granskad 2024-07-01