En brant strandsluttning ned mot havet.

”Sandbergen” mellan Mörbylånga och Haga Park, på Ölands västkust, är det strandområde på Öland som är mest utsatt för erosion.

Foto: Jonas Ising, SGU

20 mars 2024

SGU bidrar med underlag för att möta klimatförändringarna längs våra kuster

Sverige behöver planera för att möta effekterna av ett förändrat klimat. Ett exempel är var och hur vi bygger i kustnära områden. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger bland annat hur olika kuststräckor kan påverkas av höjda havsnivåer. Informationen ligger sedan till grund för kommuners och länsstyrelsers planeringsunderlag.

I dag, den 20 mars, bjuder Myndighetsnätverket för klimatanpassning in till ett digitalt, öppet seminarium med fokus på konkreta resultat av olika myndigheters klimatanpassningsarbete. SGU kommer bland annat att berätta om jordartskartläggning av Ölands stränder.

– Öland har till stora delar det man kallar en dynamisk strand, vilket innebär att strandområdena är extra utsatta för påverkan av havet. Det i sin tur innebär att områdena är känsliga för höjda havsnivåer, säger Jonas Ising, statsgeolog vid SGU.

– Tillsammans med flera andra områden har Öland identifierats som ett känsligt område i en stor riksinventering 2017. Vi har därför sökt, och fått, klimatanpassningsmedel från SMHI för att kunna ta fram bättre planeringsunderlag. Det är ett arbete som vi har gjort tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge och Gotland. SGU har även fått medel för 2024, då vi kommer att kartlägga stränderna på västra Gotland med avseende på stranderosion.

Arbetet har resulterat i ett omfattande geologiskt underlag, bland annat att kartvisaren ”Stranderosion, geologi och kust” nu också omfattar Öland och att det finns en modern och uppdaterad jordartskarta anpassad för kommunernas behov. Det har också bidragit till ökat samarbete inom regional kustsamverkan i sydöstra Sverige och kunskapsöverföring mellan de medverkande myndigheterna.

Under seminariet kommer SGU också prata om hur grundvattennivåerna i kustzonen kan påverkas av stigande havsnivåer.

Senast granskad 2024-03-20