Bild på rinnande vatten.
1 mars 2024

Ett steg mot säkrare dricksvattenförsörjning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket lämnar nu förslag till nytt nationellt system för information om råvatten- och dricksvattenkvalitet, vattentäkter och dricksvattenanläggningar. Myndigheterna föreslår bland annat att inrapportering av vatteninformation sker via en nationell rapporteringsportal.

Det finns stora behov av att samla information om råvatten- och dricksvattenkvalitet samt om vattentäkten och dricksvattenanläggningen. I ett gemensamt regeringsuppdrag ska SGU och Livsmedelsverket ta fram förslag på ansvarig förvaltningsmyndighet för ett nationellt system för insamling och förvaltning av råvatten- och dricksvattendata. Den nuvarande informationshanteringen med många olika informationssystem är kostsam och tidskrävande för både uppgiftsinlämnarna och användarna och ger stora brister i både i kvalitet och kvantitet.

– Det saknas en samlad bild över Sveriges dricksvattenproduktion, vilket är allvarligt inte minst ur beredskapssynpunkt, säger Carola Lindeberg, projektledare på SGU.

I uppdraget ingår att utreda samordningsvinster, hantering av skyddsvärd information, föreslå regeländringar och att samverka med flera myndigheter och kommuner.

– Kostnaden på mellan 70–80 miljoner kronor för utvecklingsprojektet kan tyckas hög, men det är ett helt nytt system som ska byggas. Användarna kommer att vara många och det finns skyddsvärd information som ska hanteras korrekt. Samhällsvinsterna med en samlad informationshantering är stora, säger Carola Lindeberg.

Omslag.jpg

Informationen behövs också för att Sverige ska kunna uppfylla krav i flera EU-direktiv, inte minst nya krav i Dricksvattendirektivet (2020/2184). Dricksvattenleverantörernas råvattenkontroller utgör också en stor del av Sveriges miljöövervakning, framför allt för grundvatten. SGU och Livsmedelsverket lämnar nu in sin delrapport till regeringen. Slutrapportering av uppdraget är den 1 juni 2024.

Ladda ner delrapporten

Senast granskad 2024-03-01