Landskap med berg, skog. åker och en stor bilväg

Geodata behövs för att bygga det robusta och hållbara samhället.

SGU

29 januari 2024

Geodata skapar nya möjligheter för Sverige

Geodata som ger en ännu större samhällsnytta – det är målet med ett samarbete som Sveriges geologiska undersökning (SGU) ingår i. Tillsammans med övriga myndigheter som producerar geodata tar SGU nu sikte på framtiden. Välkommen till Geodatarådets öppna, digitala seminarium för att få veta mer.

Geodata är de data som beskriver verkligheten. Ett exempel på geodata är SGU:s data om berg, jord och grundvatten. Den 1 februari presenterar Geodatarådet, där SGU ingår, sitt arbete med en vision för geodataområdet 2024 på ett öppet, webbsänt seminarium.

SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén kommer att delta i de panelsamtal där framtiden inom geodataområdet diskuteras och vad strategin och det gemensamma arbetet innebär för de olika geodataproducerande myndigheterna.

– Samarbete är nyckeln till framgång. Vi har högt satta mål för framtiden, och för att nå dit måste vi inom offentlig sektor arbeta tillsammans med en gemensam grund för digitalisering och användning av geodata, säger Anneli Wirtén.

– Det handlar bland annat om att bygga stabila infrastrukturer för att kunna dela och distribuera geodata, men också att skapa förutsättningar för att kunna kombinera olika data, det vill säga interoperabilitet. Här behövs ett arbete med att anpassa lagstiftningen till ett digitalt samhälle göras.

Under seminariet kommer också konkreta exempel på vad som redan nu eller inom några få år är möjligt att göra med hjälp av geodata och bland annat AI. Finlands lantmäteri kommer att berätta om planerna på en nationell digital tvilling i Finland och om de frågor kring ansvar och utveckling som är kopplade till det arbetet.

”Geodataseminarium 2024 – I riktning mot framtiden” är webbsänt och gratis. Anmälan görs på Lantmäteriet webbplats:

Anmälan till Geodataseminarium 2024 – I riktning mot framtiden

Fakta – Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och samordnas av Lantmäteriet. Medlemmarna i rådet utses av regeringen. SGU har varit medlem av rådet sedan det bildades 2010. Geodatarådet arbetar bland annat med den nationella geodatastrategin, som fungerar som vägledning för de aktörer som på olika sätt arbetar med geodata.

Senast granskad 2024-01-29