Collage.

Med öppna geologiska data vill SGU bidra till ökad samhällsnytta.

10 juni 2024

Nu blir SGU:s geologiska data öppna och kostnadsfria

SGU har nu släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda. SGU:s webbplats har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Med öppna data blir geologiska data som SGU tillhandahåller kostnadsfria. Licensformen är Creative Commons Noll (CC0). CC0-licens innebär att data kan användas och återanvändas utan restriktioner. Förändringen är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023. SGU blir nu den första myndigheten i Sverige som tar ett helhetsgrepp över alla tidigare avgiftsbelagda produkter.

– SGU vill uppmuntra till ökad användning och bearbetning av den data vi tillhandahåller. Vår förhoppning är att informationen kan komma till användning i allt från forskning till nya smarta webbtjänster och vi bidrar på så sätt till ökad samhällsnytta, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

I samband med lanseringen har myndigheten förenklat kategoriseringen av data på webbplatsen så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde. SGU har också inlett ett arbete med att förtydliga kopplingen till kompletterande tjänster och kunskapsprodukter, som handledningar, rapporter och annan stödinformation. På så sätt blir det enklare för användaren att nyttja och förädla myndighetens geologiska data i sin verksamhet. Det kommer att finnas färdiga dataset (datamängder) inom de flesta av SGU:s produktområden. Produkterna kommer att finnas tillgängliga både som nedladdningsbara filpaket (bulknedladdning) och maskinläsbara API:er.

– SGU har nu avvecklat de manuella leveranser av geologiska data som tidigare skötts av vår kundtjänst. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda vägledning för de som behöver hjälp att hitta rätt data och få råd om vad den kan användas till, berättar Kerstin Johansson, projektledare på SGU.

Du hittar SGU:s geologiska data på webbplatsen sgu.se under Produkter och tjänster. Nedladdningsbar data, API:er, visningstjänster och Inspire-data har samlats under ett antal ämnesområden. Dataformaten har blivit färre och data från SGU tillhandahålls nu framför allt i formaten JSON, GeoJSON, CSV, GeoPackage, samt i TIFF-format för rasterdata.

– Vi har valt de format som vi tror är de bästa för att kunna vidareutnyttja vår information och som följer standarder på området, säger Kerstin Johansson.

Upptäck SGU:s geologiska dataprodukter

Läs mer om de olika dataformat som erbjuds

Som exempel på färdiga geologiska datamängder som tidigare enbart kunna beställas från SGU mot en kostnad, men som nu blir öppet tillgänglig finns Geofysiska flygmätningar gammastrålning, Jordarter 1:25 000–1:100 000 och Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Här kan du läsa mer om dessa:

Dataprodukter Gammastrålning
Dataprodukter Skred, ras och erosion
Dataprodukter Jordarter

Därför behövs geologiska data

Geologisk information är viktig för både näringsliv och offentlig verksamhet. Den används inom arbetet med klimatanpassning, klimatomställning och hantering av geologiska risker som ras och skred, fysisk planering, material- och råvaruförsörjning, civilt samt militärt försvar och många andra områden. SGU:s information är anpassad för de olika användningsområdena och genom att tillgängliggöra geologiska data som öppna data bidrar vi till positiva samhällsekonomiska värden. De bidrar i sin tur starkt till en ökad försörjningskapacitet och stärkt konkurrenskraft för Sverige.

Senast granskad 2024-06-10