På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

28 juni 2024

SGU efterfrågar inspel på nytt förslag om att säkra tillgång till dricksvatten av god kvalitet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) vill ha synpunkter på de nya föreskrifterna inom grundvattenområdet. Syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att framtidssäkra både kvaliteten på dricksvatten och dricksvattenförsörjningen i sig.

SGU fick den 1 april 2024 ett bemyndigande att ta fram nya föreskrifter för att implementera dricksvattendirektivet. SGU skickar nu remissen om förslaget till nya föreskrifter om övervakning och ändringsföreskrift av SGU:s befintliga föreskrift (2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten om kartläggning. 

Förslaget ska bidra till att framtidssäkra både kvaliteten på dricksvatten och dricksvattenförsörjningen i sig. Den största förändringen är att identifiera risker kopplade till ett tillrinningsområde vid dricksvattenuttag. En tydligare koppling görs mellan övervakning och riskbedömning. Dessutom ska övervakning utföras av förorenande ämnen som är skadliga för miljön och/eller människors hälsa.

– SGU:s målsättning med de nya föreskrifterna är att bidra till ett sömlöst system för ansvarsutkrävande. Arbetet har därför skett i nära samverkan med andra ansvariga myndigheter, säger Annika Israelsson, jurist på SGU.

Utgångspunkten i de föreslagna föreskrifterna är att de tillkommande kraven i dricksvattendirektivet ska kunna hanteras inom det befintliga vattenförvaltningsarbetet. Dricksvattendirektivet om tillrinningsområde för uttagspunkter för dricksvatten har mycket gemensamt med vattendirektivets delar om dricksvatten. Grundvattendirektivet kan inkludera att dricksvattenhänsyn tas vid fastställande av den kemiska statusen.

Därutöver tillkommer ytterligare krav som inte ska hanteras i det vanliga vattenförvaltningsarbetet, såsom mikrobiella föroreningar och naturliga bakgrundshalter. Föreskriften innebär att kraven ska hanteras i den inledande kartläggningen, och att informationen sedan ska lämnas över till dricksvattenleverantörerna.

Föreskrifterna riktas till Sveriges fem vattenmyndigheter. Då länsstyrelserna genomför en stor del av det regionala arbetet med vattenförvaltning, är även de berörda av föreskrifternas bestämmelser. Kommuner, tillstånds- och tillsynsmyndigheter samt verksamhetsutövare, behöver också ha kännedom om bestämmelserna, framför allt i tillståndsprocesser.

Alla som vill yttra sig om de nya föreskrifterna inom grundvattenområdet har nu möjlighet att göra det, innan det skickas till regeringen för beslut. Förslaget finns på SGU:s webbplats.

SGU tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag fram till den 30 augusti 2024. Skicka svaren till sgu@sgu.se med kopia till annika.israelsson@sgu.se. Ange diarienummer 37-382/2023 och 37-383/2023. Svar ska ha inkommit till SGU senast den 30 augusti 2024.

Allt underlag hittar du på sidan "Remisser", se länk nedan.

Remisser från SGU

Senast granskad 2024-06-28