Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

1 november 2022

Grundvattensituationen i oktober

Under oktober månad har grundvattennivåerna i viss mån börjat återhämta sig, men är fortfarande mycket låga i delar av Götaland och Svealand i både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna kommer att fortsätta stiga, vilket kommer att förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen normal eller över det normala för årstiden, och förväntas också vara det den närmaste tiden.

Små magasin

Under oktober månad har en långsam återhämtning börjat i små magasin där grundvattennivåerna går mot mer normala förhållanden för årstiden. Förändringen är dock långsam, och påverkas i hög grad av mängden nederbörd under oktober månad. I den norra hälften av landet har nivåerna mestadels varit oförändrade med undantag för något stigande nivåer i östra Norrbotten och Norrbottens kustland till följd av något högre nederbördsmängder, samt något sjunkande nivåer i fjällvärlden där det regnat mindre än vanligt. I nuläget är grundvattennivåerna i de små magasinen därför huvudsakligen normala för årstiden i norra halvan av landet, förutom i fjällvärlden där nivåerna är över eller i något fall även mycket över de normala för årstiden.

I den södra halvan av landet har nivåerna i de små magasinen, på grund av regnande, stigit en aning i den västra delen liksom i centrala Götaland. Det har medfört att, vid en jämförelse av grundvattensituationen i slutet av september, grundvattennivåerna i flera områden inte längre är mycket under de normala för årstiden, utan under de normala. I centrala Götaland har grundvattennivåerna under oktober månad gått från att vara under de normala till normala för årstiden. I stora drag är emellertid grundvattensituationen relativt oförändrad även i södra halvan av landet, och grundvattennivåerna är fortfarande mestadels under eller mycket under de normala.

Stora magasin

Grundvattensituationen i de stora magasinen är i stort sett oförändrad under oktober månad. Det är fortfarande låga nivåer i stora delar av landets södra hälft, framför allt i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. I landets norra hälft är grundvattennivåerna fortfarande normala till mycket höga, i fjällvärlden på vissa håll extremt höga. Det innebär att nivåerna, liksom i slutet av september, mestadels är under de normala för årstiden i södra delen av landet medan de är normala eller över de normala i landets norra hälft. Magasinen i de nordligaste länen är därför väl påfyllda inför den kommande vinterperioden då sjunkande grundvattennivåer kan förväntas.

Grundvattensituationen vecka 44

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtidanivaer_nov-dec_2022.png

Små magasin

Med anledning av de nuvarande mycket låga nivåerna i små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand har SGU fortsatt utfärdade meddelanden om risk för vattenbrist i fyra län: Skåne, Kalmar, Södermanlands och Västmanlands län. För hushåll med egen brunn kan det fortfarande innebära en ansträngd situation, i synnerhet om man har haft problem med vattenförsörjning under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer, och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen i många fall fungera utan problem.

SGU:s beräkningar tyder på att den långsamma återgången till normala grundvattennivåer i små magasin kommer att fortgå, och i någon mån öka i Götaland och Svealand. Om vädret blir normalt framöver kommer nivåerna därför att närma sig de normala för årstiden också i södra Sverige, även om mycket låga grundvattennivåer kan kvarstå i vissa områden, framför allt i Kalmar län. SGU förväntar sig därför att risken för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer kommer att minska betydligt under de närmaste månaderna.    

Stora magasin

För stora magasin har SGU fortfarande utfärdade meddelanden om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer i Gotlands, Kalmar, Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen som använder grundvatten, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar. Trots att förändringar går långsammare i stora magasin tyder SGU:s beräkningar på en minskad risk för vattenbrist de närmaste månaderna, tack vare stigande grundvattennivåer. Det är dock troligt att kvardröjande låga grundvattennivåer kommer att uppträda i stora magasin i sydöstra Svealand och nordöstra Götaland, samt i delar av Kalmar och Skåne län. Av beräkningarna framgår även att grundvattenmagasinen i den nordligaste delen av landet är så pass välfyllda att en normal vinter med sjunkande nivåer inte kommer att medföra några kritiskt låga nivåer.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-11-01