På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

5 juli 2022

Nya föreskrifter för grundvattenförvaltning

SGU vill ha synpunkter på nya föreskrifter för förvaltningen av grundvatten.

SGU har tagit fram förslag på nya föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2022:X) samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2022:Y). Dessa ska ersätta de befintliga föreskrifterna om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1) samt miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2).

Föreskrifterna riktas till Sveriges fem vattenmyndigheter i deras arbete med EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Då länsstyrelserna genomför en stor del av det regionala arbetet med vattenförvaltning är även de berörda av föreskrifternas bestämmelser. Kommuner, tillstånds- och tillsynsmyndigheter samt verksamhetsutövare behöver också ha kännedom om bestämmelserna, framför allt i tillståndsprocesser.  

De nya föreskrifterna inkluderar nya bestämmelser i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen samt beaktar de domar och förhandsbesked som EU har utgivit. De förtydligar också förfarandet och nyttan med riskbedömningen av grundvattenförekomster, samt är omstrukturerade för att bättre följa praxis inom arbetet med vattenförvaltningen. SGU har också gjort en översyn av ingående parametrar i den generella parameterlistan samt föreslår en del nya tröskelvärden.

SGU tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag fram till den 30 september 2022.  Skicka svaren till sgu@sgu.se med kopia till carola.lindeberg@sgu.se. Ange diarienummer 37-1431/2022.

För frågor kontakta Carola Lindeberg på telefon 046-311 774 eller e-post carola.lindeberg@sgu.se alternativt Jenny McCarthy på telefon 018-17 91 60 eller e-post jenny.mccarthy@sgu.se.

Läs remissens missiv (nytt fönster)

Läs förslaget till Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten, SGU-FS 2022X (nytt fönster) 

Läs förslaget till Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten, SGU-FS 2022Y (nytt fönster)

Läs bilaga 1. Förtydligande om ändringarna (nytt fönster)

Läs bilaga 2. Tröskelvärdeslista (nytt fönster)

Läs Konsekvensutredningen (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05