Öar och hav. Foto.

Väderöarna utanför Fjällbacka.

Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

1 juli 2022

Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

Den 1 juli 2022 träder en ändring av kontinentalsockelförordningen i kraft. Ändringen innebär att SGU nu blir beslutsfattande myndighet i ansökningsärenden som rör undersökning av kontinentalsockeln, med några få undantag.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln behövs tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Tillståndsplikten omfattar till exempel undersökning inför anläggande av vindkraftverk till havs, men även nedläggande av kablar och ledningar på havsbotten.

SGU är tillsynsmyndighet för tillstånd enligt kontinentalsockellagen, med undantag för tillstånd kopplade till nedläggning av kablar och rörledningar utanför territorialgränsen. SGU fattar också beslut i ansökningar om tillstånd till sand-, sten-, och grustäkt inom allmänt vattenområde. Regeringen har dessutom ofta gett SGU i uppdrag att bereda ansökningar om tillstånd att utforska kontinentalsockeln.

Genom ändringar i kontinentalsockelförordningen (1966:315) övertar SGU från och med den 1 juli 2022 regeringens prövning av ansökningar som rör utforskning av kontinentalsockeln, med undantag för om ansökan berör en annan stat, är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar, eller om Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten eller Försvarsmakten begär det. I de fallen ska SGU överlämna ärendet till regeringen för prövning, tillsammans med ett eget yttrande.

En övergångsbestämmelse i ändringsförordningen medför att SGU även tar över samtliga ärenden som har inletts hos regeringen innan den 1 juli 2022, men där beslut ännu inte har fattats i ärendet.

Ett ansvar för prövningen innebär mer omfattande arbetsuppgifter än vad SGU hittills har utfört inom ramen för regeringens uppdrag att bereda ansökningarna.

Sammantaget medför ändringen mer omfattande arbetsuppgifter och en ökad arbetsbelastning för myndigheten.

– På grund av antalet ärenden som överlämnas och utökade arbetsuppgifter, och att det i dagsläget saknas finansiering för den utökade arbetsbelastningen, kan SGU i dagsläget inte lämna någon information om när enskilda beslut kan komma att fattas, säger Elin Jansson, enhetschef för Verksamhetsstyrning och juridik på SGU.

Senast granskad 2022-07-01