Kalkbrott

Kalkbrott vid Slite på Gotland.

Foto: www.scandinav.se/Anders Modig

30 juni 2022

SGU yttrar sig om nytt tillstånd i Slite

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt tillstånd pågår, och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

SGU instämmer i att verksamheten i Slite är av stor vikt för svensk cementförsörjning. SGU menar också att Cementas egna utredning om alternativa platser för kalkstensbrytning stämmer väl med de slutsatser som SGU kommit fram till:  bland annat att endast ett fåtal andra kalkstensförekomster motsvarar Slites storlek, kvalitet, tillgänglighet och förutsättning för långvarig produktion.

Vad gäller den hydrogeologiska utredningen har SGU efterfrågat förtydliganden och kompletteringar på några punkter. SGU bedömer att den i och med kompletteringarna bör vara godtagbar.

Cementa bedömer att den ansökta verksamheten kommer medföra dels en försämring av grundvattenförekomsten Romas kvantitativa status med avseende på vattenbalans, dels ett äventyrande av möjligheten för grundvattenförekomsten Roma att uppnå god kvantitativ status med avseende på saltvatteninträngning och god kemisk status. SGU instämmer i denna slutsats. Den ansökta verksamheten är därmed inte tillåtlig enligt 5 kap. 4 § miljöbalken och för att kunna få tillstånd till verksamheten krävs därför att mark- och miljödomstolen meddelar undantag med stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltnings­förordningen (2004:660).

För att kunna meddela ett sådant undantag anser SGU att åtgärden villkorad i det tillfälliga tillståndet bör vara utförd innan ett eventuellt nytt tillstånd tas i anspråk. Det bör även utredas huruvida det finns andra alternativa åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status.

Läs SGU:s yttrande i mål om ansökan enligt miljöbalken för täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-30