Byggnadsgeologi i Göteborg

Schematisk 3D-modell av bergarter och deformationszoner i Göteborgs kommun.

Bild: Philip Curtis/SGU

21 februari 2022

Uppdaterad byggnadsgeologisk information för Göteborg

SGU har tagit fram en rapport över Göteborgsområdets geologi, som underlag till den byggnadsgeologiska kartan. Informationen riktar sig till aktörer inom bygg-, planerings-, och transport- och infrastruktursektorn.

Byggnadsgeologiska kartan är framtagen på SGU för att förbättra kunskapen om och förståelsen för de lokala geologiska förhållandena i våra stora städer, som till exempel bergstabilitet, materialförsörjning och grundvattenrörelser.

Kartan är en del av ett pågående arbete, där det övergripande syftet är att förse samhället med bästa möjliga geologiska underlag för olika aspekter på samhällsbygg­nad. I fokus för den byggnadsgeologiska kartan ligger geologi i 3-D och komplettering av SGU:s geologiska databaser med extern information från olika infrastrukturprojekt..

Den aktuella rapporten ger en kortfattad beskrivning av de geologiska förhållandena och den geologiska utvecklingen i Göteborgsområdet. Innehållet är uppdelad i två huvudavsnitt där det första behandlar berggrundsgeologi och det andra jordartsgeologi. Den nya informationen, som innebär en uppgradering och komplettering, är den senaste av en rad geologiska kartor, kartdatabaser och beskrivningar över Göteborgsområdet som SGU har tagit fram under lång tid. Den första sammanhängande geolo­giska kartan för Göteborg var en kombinerad jordarts- och berggrundsgeologisk karta som SGU tog fram 1901.

Se byggnadsgeologisk information i SGU:s 3D-verktyg

Läs rapporten "Göteborgsområdets berggrund, jordarter och geologiska utveckling" 

Senast granskad 2022-02-21