Våtmark med frost.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

2 februari 2022

Samordnat underlag hjälper beslutsfattare att planera våtmarksprojekt

Nu finns samlad information om våtmarker, både ur ett hydrologiskt och geologiskt perspektiv. Syftet med underlaget är att öka kunskapen om våtmarker och underlätta för dem som driver våtmarksprojekt att hitta nödvändig information för planering.

Det finns flera anledningar att skapa, restaurera eller skydda våtmarker. Våtmarker är bra för den biologiska mångfalden och de reducerar läckage av näringsämnen och föroreningar. Dessutom kan våtmarker bidra till en bättre grundvattentillgång och genom restaurering minskar man avgången av kol till atmosfären.

För att hjälpa handläggare för vattenvårdsprojekt att bedöma effekterna av våtmarksåtgärder har Naturvårdsverket gett i uppdrag till SMHI och SGU att sammanställa och ta fram ny kunskap om våtmarker. Det kan exempelvis handla om vilka våtmarkstyper som är effektiva mot översvämning eller vilka geologiska förutsättningar det finns för att påverka grundvattennivåer.

– SGU bidrar med geologisk information som kan användas för att bedöma om en planerad våtmark kan påverka grundvattennivån i omgivande mark. En högre grundvattennivå är ofta fördelaktigt eftersom tillgången på vatten ökar. I vissa fall kan dock en höjd grundvattennivå negativt påverka pågående markanvändning. På SGU finns dessutom information om torvmarker som kan användas som för att bedöma om en våtmark kan leda till minskat avgång av kol, säger Gustav Sohlenius, statsgeolog på SGU.

I samarbetet har SMHI bidragit med hydrologiskt kunskapsunderlag i form av artiklar i Kunskapsbanken på SMHI:s webbplats och SGU har lanserat handledningen ”Geologisk handledning för våtmarksåtgärder”. Det samordnade underlaget ligger på SGU:s och SMHI:s webbplatser med länkar till varandra. Projektet finansieras av Naturvårdsverket.

Läs SGU:s handledning för våtmarksåtgärder.

Läs mer om våtmarker på SMHI:s webbplats (nytt fönster).

Läs mer om våtmarker på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster).

 

Senast granskad 2022-02-02