Eroderande strandkant vid Måkläppens naturreservat i Skåne

Eroderande strandkant vid Måkläppens naturreservat i Skåne

Foto: Joel Häggqvist, SGU

17 februari 2022

SGU:s klimatanpassningsarbete under 2021

SGU bidrar på många sätt till att rusta samhället inför de utmaningar som en ökad uppvärmning medför, som mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, perioder av torka och extremt väder. Det visar en genomgång av SGU:s arbete med klimatanpassning under 2021.

Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger, och här spelar SGU en viktig roll genom att bidra med geologiska underlag och vägledningar. SGU:s handlingsplan för klimatanpassning omfattar tolv myndighetsmål och 34 åtgärder. Målen och åtgärderna handlar bland annat om kunskapsutveckling av klimatförändringens effekter på grundvattnets kvantitet och kvalitet, översvämningar, ras, skred och erosion, undermarksplanering samt biologiska och ekologiska effekter. SGU har även inkluderat mål och åtgärder angående utsläppsminskning och förnyelsebar energi i handlingsplanen. Klimatanpassningsarbetet följs upp årligen, och 2021 års arbete har nu rapporterats till SMHI och Näringsdepartementet.

SGU har under 2021 arbetat med klimatanpassningsrelaterade projekt inom flera olika områden, bland annat med att:

  • publicera 29 beskrivningar av grundvattenmagasin
  • publicera rapporten ”Helikopterburna TEM-undersökningar över Nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet - Geologisk och hydrogeologisk tolkning”
  • publicera rapporten ”Helikopterburna TEM-mätningar i Vombsänkan, Skåne – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning”
  • publicera rapporten "Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder"
  • arbeta med och redovisa regeringsuppdraget "Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning", tillsammans med MSB och SGI
  • bidra i arbetet med torkaplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
  • uppdatera jordartsdatabaser i områden med risk för översvämning (t.ex. Malmöområdet och Mälardalen) och risk för ras, skred och erosion (t.ex. Jämtlandsfjällen och Västra Götaland)
  • uppdatera kartvisaren ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart"
  • ta fram användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden i form av filmade presentationer
  • delta i projektet ClimeMarine för att klimatanpassa svensk havsplanering och marin förvaltning.

Arbetet inom flera av dessa områden fortsätter under 2022 och framåt, inte minst den fortsatta kartläggningen av grundvatten och jord där klimatanpassningsaspekter viktas högt. Under 2022 planeras även arbete med grundvattenmodellering och nya kunskapsunderlag om klimatförändringarnas effekter på grundvattnets kvantitet.

När det gäller klimatomställning och utsläppsminskning bidrar SGU med kunskapsunderlag om innovationskritiska mineral och metaller (som behövs till förnyelsebar energi och batterier), geoenergi samt geologisk lagring av koldioxid. Inom området innovationskritiska mineral och metaller sker löpande geologisk kartläggning, samtidigt som SGU arbetar med regeringsuppdraget ”Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser”. Vidare har informationen om geoenergi på SGU:s webbplats uppdaterats under 2021, och en ny tematisk kartvisare för geoenergi planeras. Inom området geologisk lagring av koldioxid har SGU tagit fram rapporten ”Geologisk lagring av koldioxid i Sverige och i grannländer – status och utveckling”, under året.

Senast granskad 2022-02-17