Brunflo Riksintresse.

Föreslagen avgränsning av fyndigheten Brunflo.

25 januari 2022

Kalkstensfyndigheten Brunflo har detaljavgränsats som riksintresse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Brunflo i Östersunds kommun, Jämtland, för dess innehåll av kalksten.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort bedömningen att området med kalkstensfyndigheten Brunflo i Östersunds kommun utgör ett sådant mark- och vattenområde som är av riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.

Den jämtländska kalkstenen är jämn i färgen, är hårdare och tätare än dess motsvarigheter i södra Sverige samt uppvisar också bättre tekniska egenskaper än övriga kalkstenar i Sverige. Brytning av kalksten i Brunfloområdet har skett under en mycket lång tid och materialet har använts som byggnadssten i cirka 1 000 år. Betydande geologiska undersökningar har gjorts i området. Den mäktiga utbredningen av kalksten omkring Brunflo har stor betydelse för samhället som byggnadssten och bergmaterial.

Brunflo-Riksintresse-Innehåll.png

Föreslagen avgränsning av fyndigheten Brunflo är markerad i rött. Bakgrund är den nationella höjddatabasen samt den detaljerade berggrundskartan från Karis 1991. De mörkgrå fälten är svart/mörkt grå kalksten och de röda fälten är röd kalksten. Mellan de mörkgrå och de röda fälten förekommer grå kalksten. Skalan är i km.

Läs beslutet om Brunflo

Läs mer om riksintressen för värdefulla ämnen och material

Så fungerar riksintressen

Riksintressen markerar olika samhällsintressen som har särskild, nationell betydelse för samhällsutvecklingen när frågor om markanvändning ska avgöras. Systemet ger stöd för beslut vid eventuella konflikter mellan olika markintressen. Det innebär att utpekade riksintressen behöver beaktas i planeringsprocessen, men att de samtidigt enbart är rådgivande för hur marken ska användas. Det finns många olika typer av riksintressen, till exempel för totalförsvaret, naturvärden, kulturmiljöer, kommunikationer och rennäring, och flera olika riksintressen kan finnas för samma område.

Senast granskad 2022-01-25