Långban. Foto.

Foto: Erik Jonsson/SGU.

14 januari 2022

Metallpriser under 2021

Under 2021 blev prisbilden rätt så skiftande för de olika metallslagen. Prisökningar på bas- och batterimetaller visade på en stark optimism bland metallproducenter och industri efter att stora delar av världen gått på sparlåga genom pandemin. I priserna går det också att avläsa omställningen till elfordon. I december stannade optimismen av något i spåren av den nya covid-19-varianten omikron.

Järnmalmspriset föll från toppnoteringen 220 dollar per ton i juli till bottennoteringen 91 dollar per ton i november, vilket berodde på att de stora gruvorna i Brasilien och Australien börjar få upp produktionen efter Covid-19 och den stora dammolyckan i Brasilien. Under december stannade nedgången av och hamnade till slut på 112 dollar per ton i slutet av december.

Även priserna på ädelmetallerna sjönk. Guld gick från 1943 dollar troy-uns i januari till 1683 dollar per troy-uns i april, för att till slut i december hamna på 1820 dollar. Priserna på silver minskade med 15 procent under året. Innan omikron fanns knappast några incitament för ökande guldpriser, utan investerare prioriterade andra områden för placeringar i industriella verksamheter.

Platina, palladium och rodium räknas som ädelmetaller men används också i industrin. Dessa har under pandemin haft kraftiga prisstegringar som under året kom att rekylera och sjunka tillbaka. Priset på palladium sjönk med tjugo procent och rodium, räknat från maj månad till december, hade en nedgång på femtio procent. Det är en tredjedel respektive hälften av den tidigare uppgången. Nedgången beror sannolikt på ökat utbud av metallerna när gruvbrytningen ökade.
Basmetallerna hade däremot stigande priskurvor, mellan 20 och 35 procent. Zink steg mest med 35 procent. Prisstegringarna anses bero på den ökande industriella aktiviteten i världen, främst i Kina och Asien. Även amerikanska och andra länders finanspolitiska stimulanser kan ha bidraget. Prisökningen på Nickel, som traditionellt används i stålindustrin, kan också förklaras med att den är vanlig i moderna batterier. Den större prisökningen på zink kan också förklaras av låga lager samt att utbudet har påverkats negativt av höga energipriser, vilket är speciellt kännbart för smältverken.

Andra metaller som är viktiga för framställning av batterier är litium och kobolt. Båda uppvisade mycket kraftiga prisökningar under året. Priset på kobolt ökade drygt två gånger och priset på litium ökade med hela fyra gånger. När det gäller litium är det tydligt hur utbudet inte hänger med den starka efterfrågan, vilket leder till starkt ökande priser. Prisökningen på litium har varit så hög att det inte går att ha med en representativ kurva för litium i samma prisindexdiagram som för andra metaller, kurvan blir för brant…

Läs mer om Metallprisernas utveckling under 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-01-14