Bild på nickelgruva.

Nickelgruva i Nya Kaledonien. Priset på nickel steg under november.

6 december 2022

Prisnedgången bruten för många metaller

Priser på flera metaller tog ett glädjeskutt under novembers första veckor. Inflationstakten i USA var lägre än vad som befarades av amerikanska centralbanken. Smittspridning av covid-19 i Kina satte spår i utvecklingen under månadens sista veckor och flera priser föll tillbaka. Kinas lättnader i nolltoleransen mot covid-19 bidrog till en viss ökning av metallpriser mot slutet av månaden.

I början av november var järnmalmspriserna på en tre års lägsta nivå. Efterfrågan minskar fortfarande på grund av Kinas instabila ekonomiska utveckling och en vacklande fastighetssektor. Mot mitten av månaden återhämtades priset något, men ökad smittspridning av covid-19 i Kina och en generellt svag efterfrågan från stålverken dämpade uppgången.

– Basmetallerna koppar, zink, bly och aluminium är några av världens mest omsatta råvaror och påverkas därför ofta starkt av händelser i omvärlden. Trenden med prisnedgångar som har präglat marknaden för basmetaller såg ut att vara bruten under novembers första hälft, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Inflationstakten i USA visade sig vara lägre än amerikanska centralbankens förväntningar. Prisökningarna i månadens inledande skede visade sig vara kortlivade, till viss del på grund av energikrisen och stigande energikostnader. Produktionsanläggningar för metaller använder mycket energi. Ny våg med smittspridning av covid-19 i Kina bidrog också till prisfall. Kopparpriset påverkades också av leveransstörningar i Chile och Peru. Kinas lättnader på några av sina covid-19-regler bidrog till uppgång under novembers sista dagar.

Guldpriset började stiga kraftigt i början av november på grund av en försvagad amerikansk dollar. Guld blev ett mer intressant investeringsobjekt. Den 16 november nådde guldet en toppnotering på 1 773 dollar/oz. Därefter sjönk priset något på grund av att den amerikanska centralbanken inte gav signaler om en avtagande ambition med räntehöjningar.

Metallbörsen London Metal Exchange (LME) meddelade den 11 november ett beslut om att inte förbjuda handel och lagring av ryskt nickel. Nickelpriset svarade snabbt med att stiga till över 30 000 dollar/ton, den högsta nivån sedan början av maj i år. Minskad inflationstakt och nyheter om leveransstörningar i USA hjälpte också till med att pressa priset uppåt. Prisökningarna på nickel avstannade sedan under mitten av månaden i takt med rapportering av nya fall av covid-19 i Kina.

Batterimetallerna kobolt och litium visade på olika prisutveckling under månaden. Koboltpriset låg på en relativt konstant nivå och förväntas också ha en lugnare utveckling framöver eftersom inflationen och stigande räntor dämpar konsumenternas efterfrågan på elektronik och elbilar. Vad gäller litium fortsatte priset uppåt och verkar opåverkad av både nedstängningar och smittspridning i Kina. Det finns förväntningar om att prisutvecklingen kommer fortsätta. Kina väntas visserligen fasa ut statliga subventioner på elbilar, men efterfrågan kommer troligtvis drivas på i takt med att EU och USA fortsätter att utveckla sina värdekedjor. Priset på litium kan ligga kvar på en hög nivå långt fram i 2023 tills det finns nya projekt som kommer igång och pressar priserna nedåt.

Se statistik för metallprisernas utveckling under november

Senast granskad 2022-12-06