Foto av ett skred nära ett järnvägsspår.

SGU:s jordartsgeologiska underlag för att bedöma förutsättningar för ras och skred efterfrågas för hela Sverige.

Foto: Johan Norrlin/SGU.

20 december 2022

Granskning visar stort behov av geologisk information – effektivare insatser föreslås

Under 2022 har Sveriges geologiska undersökning ingått i Riksrevisionens granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön. Riksrevisionen bedömer att ansvariga expertmyndigheter har skapat en god grund för klimatanpassning av den byggda miljön, men att behovet av geologiskt planeringsunderlag är större än vad myndigheterna kan leverera inom nuvarande budgetramar.

Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. I det arbetet spelar SGU en viktig roll genom att bidra med geologiska underlag och vägledningar. SGU arbetar bland annat med kunskapsutveckling, underlag och vägledning kring klimatförändringens effekter på grundvattnets kvantitet och kvalitet, översvämningar, ras, skred och erosion och undermarksplanering.

Riksrevisionen lämnar i sin granskningsrapport ”Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön”, som publiceras i dag, en rad rekommendationer för effektivare statliga insatser på området.

– Granskningen belyser den stora efterfrågan som finns på SGU:s geologiska underlag. Framför allt är det våra jordartsgeologiska underlag som behövs för att bedöma förutsättningar för ras och skred som efterfrågas för hela Sverige. Vi jobbar löpande med att ta fram dessa underlag, men det handlar om stora ytor och efterfrågan är större än vår kapacitet med befintliga resurser, säger Anna Hedenström, chef för enheten samhällsplanering jord på SGU.

SGU har i budgetunderlaget för åren 2023–2025 lyft behovet av långsiktig finansiering för framtagandet av klimatanpassningsunderlag för ett robust samhälle, särskilt de delar som rör markstabilitet och grundvattennivåer samt grundvattenbildning.

– SGU arbetar också med att samla in detaljerade data om grundvattenmagasin i prioriterade områden, samt med modellering och framtagande av nya underlag kring hur klimatförändringen förväntas påverka grundvattennivåer och grundvattenbildning under de kommande decennierna, säger Anna Hedenström.

Men ökade resurser krävs för att i snabbare takt ta fram den geologiska information och vägledning som behövs för att göra lokala riskbedömningar och fysiska åtgärder relaterade till klimatanpassning, där en stor del av det praktiska arbetet faller på kommunerna. Detta behov framgår nu även i Riksrevisionens rapport. 

En rekommendation från Riksrevisionen är att regeringen bör klargöra vilka planeringsunderlag som statliga aktörer ska ta fram, och vilka underlag som kommunerna själva förväntas ta fram.

Läs mer om SGU:s arbete inom klimatanpassning

Läs Riksrevisionens rapport Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-20