SGU

18 mars 2021

SGU:s arbete med klimatanpassning ger resultat

Miljö- och klimatfrågor kommer in i det mesta av SGU:s arbete. Det behövs mer aktuell geologisk information om allt från grundvatten, kustlinjer till frågor om ras och skred.

Klimatförändringarna påverkar grundvattennivåer, skredkänslighet, strandlinjer och erosion. På så sätt är SGU:s arbete med jord, berg, grundvatten och havsbotten – den kunskap vi har och den information vi tar fram –en viktig del i Sveriges arbete med klimatanpassning.

SGU omfattas också av regeringens förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428), där vi varje år bidrar vi till den samlade analysen av myndigheternas klimatanpassningsarbete, som SMHI sammanställer.

Här följer några aktuella exempel på SGU:s arbete med klimatanpassning, läs mer om de enskilda projekten i de bifogade länkarna: 

Här följer några aktuella exempel på SGU:s arbete med klimatanpassning, läs mer om de enskilda projekten i de bifogade länkarna:

Nytt stöd för att bedöma och motverka erosion längs Skånes kust

En ny SGU-rapport beskriver hur stränderna förändras. Informationen utgör underlag för bättre klimatanpassning längs Skånes kust, och ger inom kustzonsplanering stöd i att bedöma erosions- och översvämningsrisker samt att bestämma möjliga skyddsåtgärder.

Webbinarium: Sur sulfatjord i myndigheternas arbete

I mars genomför vi ett webbinarium om sur sulfatjord, dess effekter på miljön och åtgärder för att minska dess miljöpåverkan. Webbinariet vänder sig främst till handläggare på myndigheter.

Nya jordartsdata

Ny jordartsinformation finns för områden mellan Uppsala och Stockholm, och längs kusten utanför Skellefteå samt söder om Kalmar. I många fall rör det sig om ny information inför utveckling av attraktiva områden, och för utbyggnad av järnvägsspår.

Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

SGU har med hjälp av regeringens grundvattensatsning utvecklat övervakningen av grundvattennivåer i Sverige, framförallt i områden som är känsliga för grundvattenbrist. Ett resultat är nya kartvisare som mer i detalj visar nivåer fören viss plats. SGU har också lagt till 270 nya stationer samt automatiserat 190 befintliga stationer så att SGU:s grundvattennät nu omfattar drygt 580 nivåstationer.

Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin

I februari lanserade SGU en karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning. Också detta är en del av regeringens grundvattensatsning.

Flygmätningar i Närke ger ny kunskap om slättens grundvatten

SGU:s helikopterburna TEM-mätningarna över Närkeslätten 2018 har gett ny kunskap om marken på djupet: SGU har tagit fram en 3D-modell av Närkeslättens geologi och gjort nya bedömningar av grundvattenförhållandena för ett antal delområden.

Ny jordartsinformation längs Göta älv

SGU har på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) uppgraderat jordartskartan längs delar av Göta älv, Nordre älv och Slumpån, totalt 400 kvadratkilometer. Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

Senast granskad 2021-03-18