SGU genomförde under 2014-2015 fältarbeten i Hemavan för att kartlägga jordarter och för att hitta potentiella grundvattenmagasin.

SGU genomförde under 2014-2015 fältarbeten i Hemavan för att kartlägga jordarter och för att hitta potentiella grundvattenmagasin.

Henrik Mikko/SGU

23 mars 2021

Nytt vatten ger Hemavan möjlighet att utvecklas

I slutet av 2020 genomfördes de sista arbetena för att ansluta till den nya vattentäkten i Hemavan. Samtliga hushåll med kommunalt vatten får nu sitt vatten från den nya täkten, som upptäcktes tack vare SGU:s fältundersökningar.

– Utvecklingen i Hemavan är ett bra exempel på nyttan med geologisk information. Hemavan får inte bara ett mycket bättre och mer rikligt dricksvatten, samhället får också möjlighet att utvecklats och växa i framtiden, säger Eva Wendelin, projektledare på SGU.

I Hemavan fanns det länge ett stort behov av ny vattenförsörjning. Vattenkvaliteten i det gamla vattenuttaget vid Mortsbäcken var inte tillräckligt bra, och dessutom var kapaciteten för dålig, särskilt under högsäsongen på vårvintern då befolkningen har varit som störst samtidigt som flödet i bäcken har varit som lägst. Förhållandena var också ett hinder för tillväxten i orten.

Mot den bakgrunden utförde SGU 2014-2015 fältundersökningar i Hemavan för att kartlägga jordartsformationer med potential för användbara grundvattenmagasin. SGU:s undersökningar indikerade att det sannolikt fanns möjligheter till stora grundvattenuttag nordväst om Hemavan. Kommunen följde efter med en fördjupad studie kring vattnets kvalitet, med nya borrningar och provpumpningar.

Nya vattenledningar i Hemavan.n

Nya vattenledningar i Hemavan.

Foto: Lennart Ivebo, Storumans kommun.

Resultaten var så lovande att kommunen ansökte om tillstånd för vattentäkten samt även bygglov för ett nytt vattenverk – det gamla låg dåligt till med tanke på med tanke på ökad risk för ras och skred i samband med klimatförändringarna.

Efter beslut av kommunfullmäktige uppfördes ett nytt vattenverk med vatten från två brunnar i den nya vattentäkten. Under våren 2020 kopplades det nya vattnet in till abonnenter i västra delen av Hemavan, och i november öppnades kranen för resten av samhället.

Läs mer om SGU:s arbete i Hemavan

Senast granskad 2021-03-23