Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, det så kallade generationsmålet, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

31 mars 2021

Fler insatser behövs för att nå miljömålen

Det omfattande miljöarbetet inom staten ger effekt och bidrar till att nå miljömålen. Men mer behöver göras av hela samhället, inte minst för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Det framgår av den årliga uppföljningen av arbetet med Sveriges miljömål som finns publicerad i en ny rapport.

– Kunskapen om grundvattnets kvalitet förbättras efterhand, men det finns ännu många grundvattenföroreningar som inte är kända. Det krävs ökade insatser för grundvattnet inte minst inom samhällsplaneringen och vattenförvaltningen säger Lars-Ove Lång, ansvarig för uppföljning av grundvattenmålet på SGU.

I arbetet mot att nå miljökvalitetsmålet för grundvatten har SGU under 2020 utfört utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i bristområden. Insamling av data om grundvattnets kvalitet har intensifierats. För utvärdering av resultat har bland annat användning av AI testats. En betydande utbyggnad av övervakningsnätet för grundvattennivåer har skett.  

Andra exempel på resultat från 2020 är att ett 60-tal projekt för att förbättra dricksvatten­försörjningen från grundvatten har genomförts, främst av vattenproducenter. Länsstyrelserna har förstärkt arbetet med vattenskydds­områden och allt fler regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner har färdigställts eller uppdaterats.

En åtgärd som berör flera miljökvalitetsmål, däribland grundvattenmålet, är Våtmarkssatsningen. Främsta syfte är att skapa positiva effekter för klimatet och den biologiska mångfalden, men den bidrar också till att minska övergödningen och lokalt förstärka grundvattenbildningen.

I grundvattenmålet ingår även bevarande av naturgrusavlagringar. Andelen av den totala användningen av ballast som utgörs av naturgrus har fortsatt att minska medan importen av betongvaror för byggnadsändamål ökar.

Ladda ned rapporten och läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Senast granskad 2021-03-31