Skiktad gabbroisk sten. Foto.

Skiktad gabbroisk sten vid Pappas kullar, Flinten-intrånget.

Foto: Dick Claeson/SGU.

22 mars 2021

Lovande potential för åtråvärda metaller i Bergslagen

Mätningar utförda av SGU i Bergslagen visar på lovande potential för att basmetaller, som till exempel nickel och koppar, samt platinagruppens element (PGE) kan förekomma i ekonomiskt intressanta koncentrationer.

Omslag-rapport.jpg

Bergslagen är en av Sveriges viktigaste malmprovinser där gruvdrift har pågått i mer än 1 000 år. Utöver att vara en region med många järn-, basmetall- och ädelmetallfyndigheter, har Bergslagen också potential för innovationskritiska metaller och mineral. Behovet av sådana metaller och mineral ökar och har aldrig varit större än vad det är idag.

I samband med SGU:s undersökningar av berggrunden i Ludvikaområdet så konstaterades kraftigt förhöjda halter av innovationskritiska metaller inom platinagruppen (PGE) i mineraliseringen i en äldre nickel- och koppargruva vid Brunnsjöberget, Hedemora. Förekomst av basmetaller är av avgörande betydelse för att man ska kunna få ekonomi för en eventuell brytning av de mer sällsynta metallerna.

De kända Ni-Cu-sulfidgruvorna finns ofta i mindre, gabbroiska kroppar där det uppenbart finns ytterligare potential. Dock är möjligheterna för mineraliseringar inom de större lagrade intrusioner och för dessa magmatiska system fortfarande okända, liksom de möjliga kopplingarna mellan de olika basiska intrusionerna inom Bergslagen i både tid och rum.

Inom denna studie har geometrin för den magmatiska lagringen inom både Flinten- och Fullen-intrusionerna tolkats, baserat främst på data från magnetfältet som uppmätts med flyg och observationer vid hällblottningar. Dessutom har de magmatiska bergartslagrens magnetiska egenskaper modellerats i två dimensioner och i fallet med Flinten-intrusionen även i 3-dimensioner.

Litogeokemiska analyser visar också förhöjda halter av de mycket värdefulla metallerna i den så kallade platinagruppen (PGE) i de undersökta större lagrade intrusionerna och Ni-Cu-sulfidgruvor i gabbro. Platinagruppens element består av sex stycken grundämnen: platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium. Metallernas höga pris gör att de endast används till vissa specifika ändamål. Nästan hälften av all produktion av PGE går till bilkatalysatorer, där inget ersättningsmaterial finns tillgängligt. Andra användningsområden är exempelvis inom kemikalie- och oljeindustrin och i elektronik.

Läs SGU:s rapport Investigation of layered gabbroic intrusions, Bergslagen

Läs mer om platinagruppens metaller

Senast granskad 2021-03-22