Kartan visar fördelningen av landformer i västra Jämtland. Den röda punkten visar Östersund. Karta: Robin Blomdin, SGU.

Kartan visar fördelningen av landformer i västra Jämtland. Den röda punkten visar Östersund. Karta: Robin Blomdin, SGU.

29 mars 2021

Ny karta berättar om istiden i Jämtland

SGU har tagit fram en karta som visar istida landformer inom Jämtlands län. Kunskap om landformernas utbredning är viktig för vattenförvaltning och för åtgärder inom klimatanpassning, samt för att förstå länets komplexa och spännande istidshistoria.

Kunskapsunderlag i form av karta och beskrivning av landformer som moränformer, rullstensåsar och äldre strandlinjer har tagits fram av SGU och presenteras nu i en färsk rapport.

Användningsområden

Arbetet med en heltäckande landformskarta för Jämtland ingår i SGU:s satsning på att förse länet med modern jordartsgeologisk information. I delar av länet som ännu inte täcks av jordartskartor kan landformskartan hjälpa till att tolka utbredningen av jordarter, vilket är viktigt inför många användningsområden. Till exempel visar utbredningen av rullstensåsar, issjödeltan och slätter med isälvssediment (sandur) var det finns grusavlagringar och därmed potentiella grundvattenresurser.

Andra landformer som gamla strandlinjer visar olika områden som tidigare varit täckta av sjöar som dämdes upp i sänkor mellan den bortsmältande inlandsisen och fjällen. På botten av dessa så kallade issjöar ansamlades finkorniga jordarter som silt och lera. De högst belägna strandlinjerna ger på så sätt indirekt kunskap om var det kan finnas skredkänsliga jordarter eller jordarter med goda vattenhållande egenskaper. Kunskap som är viktig för klimatanpassning och skogsnäringen.

Ökad förståelse för istidshistorien

Fördelningen av landformer kan även användas för att bättre förstå Jämtlands komplexa och spännande istidshistoria. I den nya rapporten finns kartor som illustrerar hur inlandsisen tros ha smält bort mellan Storlien och Östersund. Från tidigare geologiska dateringar vet vi att detta skedde för ungefär 10 000 år sedan.

I takt med att inlandsisen drog sig tillbaka kom issjöarnas utbredning att förändras allteftersom smältvattnets dräneringsvägar anpassade sig till det framsmältande landskapet och den kalvande iskanten. Kunskaper om istidens slutskede kan därför ge förståelse för vad som händer när dagens inlandsisar smälter på grund av global uppvärmning.

Läs rapporten "Beskrivning till geomorfologiska kartan Jämtlands län" (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Läs mer om kartläggningen av jordarterna i Jämtlands län på SGU:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kartorna visar hur inlandsisen successivt smälte bort och dämde upp vattenmassor, så kallade issjöar, mellan Storlien och Östersund.

Kartorna visar hur inlandsisen successivt smälte bort i riktning mot öster och dämde upp vattenmassor, så kallade issjöar, i sänkorna mellan Storlien och Östersund.

Illustration: Carl Regnéll, SGU.

Senast granskad 2021-03-29

Kontaktperson

Robin Blomdin

Telefon: 018-17 91 72

Ort: Uppsala

Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord

e-post: robin.blomdin@sgu.se