10 mars 2021

Nya data från flygmätningar i Skåne och Blekinge

Data från SGU:s helikopterburna undersökningar i Blekinge och Skåne under hösten 2019 finns nu tillgängliga i 3D-visare på SGU:s webb och via kundservice.

Resultaten från undersökningarna visar jordlagrens och berggrundens elektriska ledningsförmåga uttryckt som resistivitet. Underlaget kan användas för att tolka utbredningen av grundvattenmagasin och till bedömning av jorddjup och jordart- och bergartstyper.

Underlaget kan användas i studier och ärenden där kunskap om geologi i 3D behövs. Tänkta användare är till exempel kommuner, länsstyrelser, konsulter, universitet och högskolor. Tolkning av data från undersökningarna och framtagande av 3D-modeller är ett pågående arbete. De första tolkningsrapporterna planeras att publiceras under 2021 och 2022.

Nu är resistivitetsdata publicerad i 3D-visaren under rubriken Grundvatten. Data är publicerad i fyra delområden: Sydvästskåne, Vombsänkan, Nordöstra Kristianstadslätten och Listerlandet. Genom att gå in i 3D-visaren, välja grundvatten och ett område i den högra menyn kommer flygmätningslinjerna upp på kartan. Genom att klicka på en flyglinje fås en resistivitetssektion som visar data längs just den flyglinjen. 

Det går även att beställa såväl rådata som bearbetad resistivitetsdata för vidare analyser eller tolkningar via SGU:s kundtjänst.

Beskrivning av datamängden finns publicerad i rapporten "Bearbetning av helikopterburen TEM-data i delar av Skåne och Blekinge"

Länk till grundvattendata i 3D-visaren

Undersökningens olika delområden i Skåne och Blekinge.

Senast granskad 2021-03-10