Exempel på en jordartskarta

Karta som visar jordarternas fördelning i landskapet. Karta: SGU

8 mars 2021

Så används SGU:s information om jordarter

Jordartskartan tillhör SGU:s mest efterfrågade produkter. I en ny rapport beskrivs på vilket sätt jordartsgeologin är viktig för flera frågor i samhället och hur informationen kan bidra till att besvara dessa frågeställningar.

I samhället finns många frågeställningar där det är viktigt att ha kunskap om markens karaktär. Den i sin tur styrs till stor del av jordarternas egenskaper i ett visst område. Många gånger är jordarterna helt avgörande för vilken markanvändning som är möjlig. Vissa jordar är exempelvis lämpade för jordbruk medan andra är mer lämpade för skogsbruk. Jordarternas utbredning och egenskaper är även avgörande för möjligheten att utvinna grundvatten och är en viktig faktor vid planering av infrastrukturprojekt. Vissa jordarter utvinns för specifika ändamål. Lera används exempelvis för att tillverka tegel, medan grus och sand kan användas vid olika typer av byggnationer.

SGU:s information

På SGU finns information i kartor och i olika databaser som visar de olika jordarternas geografiska fördelning i landskapet och ibland även deras fördelning på djupet.

Jordarterna är inte slumpmässigt fördelade i landskapet. De har bildats under olika tider och i olika miljöer från det att landet täcktes av en inlandsis fram till idag. De processer som lett till att jordarna bildats har i sin tur en helt avgörande betydelse för deras sinsemellan högst varierande egenskaper. 

Rapportens upplägg

För att fullt ut kunna ta del av SGU:s jordartsgeologiska information så underlättar det om man har en grundläggande förståelse om jordarternas bildningssätt. Rapporten inleds därför med avsnitt som beskriver utvecklingen i Sverige från istiden fram till idag. Därefter beskrivs hur de jordarter som redovisas på jordartskartorna bildats samt vilka egenskaper de har. Sedan följer avsnitt som går igenom de av SGU:s databaser och kartjänster som kan användas för att få information om jordarternas egenskaper och deras fördelning i landskapet.

Läs rapporten "Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige" (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-03-09